Početna radionica JP „Putevi Beograda“

Početna radionica JP „Putevi Beograda“

Početna radionica JP „Putevi Beograda“ 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe JP „Putevi Beograda“ sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure JP „Putevi Beograda“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

JP „Putevi Beograda“ obavlja delatnost od opšteg interesa za grad Beograd, upravljanje javnim putevima grada Beograda koja obuvata sledeće poslove:

 • organizovanje i obavljanje stručnih poslova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnih puteva grada Beograda;
 • korišćenje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta, vršenje javnih ovlašćenja i sl.);
 • zaštita javnog puta;
 • vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta; ustupanje radova na održavanju javnog puta;
 • organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnog puta;
 • planiranje izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta;
 • označavanje javnog puta;
 • vođenje evidencije o javnim putevima i o saobraćajno-tehničkim podacima za te puteve.

Pored nevedenih JP „Putevi Beograda“ obavlja i sledeće delatnosti:

 • izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju priključaka na javni put;
 • izdavanje saglasnosti za građenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, železničke pruge i drugih sličnih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl. na javnom putu;
 • izdavanje saglasnosti za građenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, železničke pruge i drugih sličnih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl. u zaštitnom pojasu javnog puta;
 • izdavanje saglasnosti za izmenu saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta;
 • izdavanje saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na javnom putu;
 • izdavanje posebne dozvole vanrednog prevoza ili druge manifestacije na javnom putu;
 • izdavanje odobrenja za izdavanje sredstava za oglašavanje (reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaje za slikovito ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje i dr.) na javnom putu, odnosno pored tog puta.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe JP „Putevi Beograda“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.