Aktuelni seminari

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija, RS/EU – PRAKSA” 1024 683 Zoran Grubiša

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija, RS/EU – PRAKSA”

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2023. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„PRAĆENJE, IZVEŠTAVANJE ZA 2022. GODINU, AŽURIRANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I ULOGA INTERNE REVIZIJE U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI/EVROPSKOJ UNIJI“

21-24. mart 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 21.03.2023. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor.
 • 17:00 – 17:30
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
   • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
   • Uloga interne revizije i DRI-a.
 • 17:30 – 19:30
  • Imenovanje Rukovodioca i radne grupe FUK-a (grupe, timovi i timski rad):
   • Vrste grupa u organizaciji;
   • Grupne uloge i konflikt uloga;
   • Vrste konflikata i efekti konflikata;
   • Upravljanje konfliktima;
   • Grupne norme i konformizam u grupi;
   • Kohezivnost grupe;
   • Vrste timova;
   • Kreiranje efektivnih timova;
   • Zadatak tima, autoritet (autonomija) tima, optimalna veličina tima, selekcija članova tima i trening članova tima;
   • Pozicija tima u strukturi organizacije;
   • Resursi za rad tima;
   • Ocenjivanje performansi.
  • Donošenje odluka (vrste odluka, modeli donošenja odluka, grupno odlučivanje).

Dan II – 22.03.2023. :

 • 09:00 – 11:00
  • Finansijsko upravljanje i kontrola u Republici Srbiji.
  • Procesna orijentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji:
   • Ažuriranje procesa;
   • Ažuriranje procedura;
   • Ažuriranje dijagrama toka.
  • PRIMERI IZ PRAKSE Uloga i aktivnosti internog revizora u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole:
   • Učesnici će biti u prilici da prisustvuju interaktivnom predavanju na temu FUK-a i interne revizije, na način što će predavači paralelnim izlaganjem predstaviti značaj adekvatnog uspostavljanja i implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Predstavićemo prirodu posla, odnosno ulogu internog revizora kod korisnika javnih sredstava u odnosu na sistem finansijskog upravljanja i kontrole na praktičnim i konkretnim primerima svakodnevnih poslovnih aktivnosti.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Pojam rizika;
   • Identifikacija rizika;
   • Analiza i opis rizika;
   • Procena rizika;
   • Rešavanje rizika;
   • Rezidualni rizik;
   • Praćenje rizika.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • PRIMERI IZ PRAKSE – Interni akt u javnim nabavkama – očekivane i postojeće kontrole sa aspekata interne revizije kod Naručioca:
   • Donošenje internog akta kod Naručioca;
   • Očekivane kontrole u postupku javne nabavke kod Naručioca u postupku interne revizije;
   • Identifikovanje postojećih kontrola u internoj reviziji;
   • Ocena kontrola;
   • Donošenje revizorskih zaključaka.
  • Popunjavanje godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:
   • Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2022. godinu;
   • Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2022. godinu.

Dan III – 23.03.2023. :

 • 09:00 – 10:30
  • PRIMERI IZ PRAKSE – Proces upravljanja rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Kako se radi analiza i identifikacija rizika unutar poslovnih procesa?
   • Na koji način procenjujemo i rešavamo rizike?
   • Šta su inherentni i rezidualni rizik i na koji način ih prepoznajemo, koje metode postoje za rešavanje rizika i kako to izgleda u praksi?
   • Kako se vodi registar rizika i kako kroz registar rizika u praksi vršimo redovno praćenje rizika?
   • Koji su elementi strategije upravljanja rizicima?
  • Kako smo procenili rizike u odnosu na poslovne ciljeve, da li su nam kontrole adekvatan odgovor na rizik i šta nam je činiti ako nije tako (kome nama – rukovodstvu, zaposlenima i internim revizorima)?
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Republici Srbiji:
   • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima;
   • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti;
   • Sistem izveštavanja o nepravilnostima;
   • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
    • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima;
    • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti;
    • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 2023. godinu.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • PRIMERI IZ PRAKSE Prevari me ako možeš?
   • Za učesnike smo pripremili studiju slučaja, primer iz prakse koji sadrži niz nepravilnosti i indikatora prevare u poslovnom procesu i pratećim aktivnostima, koje je neophodno prepoznati.
   • U konstruktivnoj diskusiji saznaćete koje su nam veštine, znanja i alati potrebni da utvrdimo nepravilnosti, koja je naša uloga u sistemu upravljanja nepravilnostima (iz ugla rukovodstva, zaposlenih i internih revizora).
   • Koliko su važne preventivne kontrole koje utiču na rizik prevare i kako ih uspostaviti?

Dan IV – 24.03.2023. :

 • 10:00 – 12:30
  • Rukovođenje funkcijom IR u javnom sektoru Republike Srbije:
   • Standardi IIA Global;
   • Obaveze iz domaćih propisa;
   • Programi za obuku rukovodilaca;
   • Primeri iz prakse IR u javnom sektoru.
 • 12:30 – 13:00
  • Pitanja i odgovori – rekapitulacija seminara.

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani za specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
Zaposlena u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora.

Prof. dr Svetislav Paunović
Redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Realizuje nastavu na predmetima Preduzetništvo, Organizaciono ponašanje, Finansijski menadžment, Korporativne finansije. Angažovan je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima, kao i na pružanju konsultantskih i trening usluga. Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju i realizovao studijske boravke u Norveškoj, Engleskoj, Kanadi, Grčkoj, Italiji, Nemačkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Autor je većeg broja knjiga, udžbenika i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih konferencija.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

21.-24. marta 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor:

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.800,00 rsd;
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.400,00 rsd.
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa;
  • Osiguranje;
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala).

*Prvi uključeni obrok 21.03.2023. je večera, a poslednji uključeni obrok 24.03.2023. je ručak.

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: http://buketzlatibor.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Četvorodnevni seminar: “IFKJ od izrade dokumentacije FUK-a do revizije RS/EU – PRAKSA” 1024 683 Zoran Grubiša

Četvorodnevni seminar: “IFKJ od izrade dokumentacije FUK-a do revizije RS/EU – PRAKSA”

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2022. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU OD IZRADE DOKUMENTACIJE DO REVIZIJE UZ KONTROLU KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI I SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE U EVROPSKOJ UNIJI“

15-18. novembra 2022. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 15.11.2022. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor
 • 17:00 – 17:30
  • Finansijsko upravljanje i kontrola i Poglavlje 32:
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 89/2019);
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO okviru.
 • 17:30 – 19:00
  • Imenovanje Rukovodioca i radne grupe FUK-a (grupe, timovi i timski rad):
   • Vrste grupa u organizaciji;
   • Grupne uloge i konflikt uloga;
   • Vrste konflikata i efekti konflikata;
   • Upravljanje konfliktima;
   • Grupne norme i konformizam u grupi;
   • Kohezivnost grupe;
   • Vrste timova;
   • Kreiranje efektivnih timova;
   • Zadatak tima, autoritet (autonomija) tima, optimalna veličina tima, selekcija članova tima i trening članova tima;
   • Pozicija tima u strukturi organizacije;
   • Resursi za rad tima;
   • Ocenjivanje performansi.

Dan II – 16.11.2022. :

 • 09:30 – 11:00
  • Finansijsko upravljanje i kontrola u Republici Srbiji
  • Procesna orjentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji:
   • Izrada procesa
   • Izrada procedura
   • Izrada dijagrama toka
  • PRIMERI IZ PRAKSE Uloga i aktivnosti internog revizora u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole
   • Učesnici će biti u prilici da po prvi put prisustvuju interaktivnom predavanju na temu FUK-a i interne revizije, na način što će predavači paralelnim izlaganjem predstaviti značaj adekvatnog uspostavljanja i implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Predstavićemo prirodu posla, odnosno ulogu internog revizora kod korisnika javnih sredstava u odnosu na sistem finansijskog upravljanja i kontrole na praktičnim i konkretnim primerima svakodnevnih poslovnih aktivnosti.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Pojam rizika;
   • Identifikacija rizika;
   • Analiza i opis rizika;
   • Procena rizika;
   • Rešavanje rizika;
   • Rezidualni rizik;
   • Praćenje rizika.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 15:30
  • PRIMERI IZ PRAKSE – Interni akt u javnim nabavkama – očekivane i postojeće kontrole sa aspekata interne revizije kod Naručioca:
   • Donošenje internog akta kod Naručioca;
   • Očekivane kontrole u postupku javne nabavke kod Naručioca u postupku interne revizije;
   • Identifikovanje postojećih kontrola u internoj reviziji;
   • Ocena kontrola;
   • Donošenje revizorskih zaključaka.

Dan III – 17.11.2022. :

 • 09:00 – 10:30
  • PRIMERI IZ PRAKSE – Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Kako se radi analiza i identifikacija rizika unutar poslovnih procesa?
   • Na koji način procenjujemo i rešavamo rizike?
   • Šta su inherentni i rezidualni rizik i na koji način ih prepoznajemo, koje metode postoje za rešavanje rizika i kako to izgleda u praksi?
   • Kako se vodi registar rizika i kako kroz registar rizika u praksi vršimo redovno praćenje rizika?
   • Koji su elementi strategije upravljanja rizicima?
  • Kako smo procenili rizike u odnosu na poslovne ciljeve, da li su nam kontrole adekvatan odgovor na rizik i šta nam je činiti ako nije tako (kome nama – rukovodstvu, zaposlenima i internim revizorima)?
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Republici Srbiji:
   • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima;
   • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti;
   • Sistem izveštavanja o nepravilnostima;
   • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
    • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima;
    • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti;
    • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 202_. godinu.
  • PRIMERI IZ PRAKSE Prevari me ako možeš?
   • Za učesnike smo pripremili studiju slučaja, primer iz prakse koji sadrži niz nepravilnosti i indikatora prevare u poslovnom procesu i pratećim aktivnostima, koje je neophodno prepoznati.
   • U konstruktivnoj diskusiji saznaćete koje su nam veštine, znanja i alati potrebni da utvrdimo nepravilnosti, koja je naša uloga u sistemu upravljanja nepravilnostima (iz ugla rukovodstva, zaposlenih i internih revizora).
   • Koliko su važne preventivne kontrole koje utiču na rizik prevare i kako ih uspostaviti?
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Kontrola kvaliteta interne revizije u javnom sektoru Republike Srbije:
   • Standardi IIA za kontrolu kvaliteta rada interne revizije;
   • Propisi Republike Srbije za kontrolu kvaliteta interne revizije u javnom sektoru;
   • Priručnik za internu reviziju – deo za kontrolu kvaliteta;
   • PRIMERI IZ PRAKSE – uporedna analiza: sprovedene kontrole Evropske komisije, Kancelarije za reviziju, Centralne jedinice za harmonizaciju i Državne revizorske institucije;
   • Planiranje kontrole kvaliteta u planovima jedinica za internu reviziju.

Dan IV – 18.11.2022. :

 • 10:00 – 11:00
  • Sistem upravljanja i kontrole u EU
   • Sistem upravljanja:
    • Modeli upravljanja;
    • Pravila o indirektnom upravljanju od strane korisnice IPA pomoći:
     • sistem upravljanja i kontrole;
     • osnovni uslovi za poveravanjem upravljanja sredstvima EU;
     • COSO model.
    • Pravila finansijskog upravljanja:
     • prihvatljivost troškova;
     • nivo doprinosa EU.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 12:30
  • Sistem kontrola:
   • Nadzor, kontrola, revizija;
   • Zaštita finansijskih interesa EU;
   • Praćenje, vrednovanje, izveštavanje.
 • 12:30 – 13:00   Pauza za ručak

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, u postupku sertifikacije za specijalistu za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
Zaposlena u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora.

Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zamenik direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2021. godine. Od 2013. godine do jula 2015. godine bio je zaposlen u Ministarstvu privrede u Sektoru za kontrolu i nadzor javnih i javno komunalnih preduzeća. Kreator modela programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća kao i sistema tromesečnog izveštavanja o realizaciji programa poslovanja. Vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, Predsednik Komisije za internu reviziju „Železnica Srbije“ ad.

Prof. dr Svetislav Paunović
Redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Realizuje nastavu na predmetima Preduzetništvo, Organizaciono ponašanje, Finansijski menadžment, Korporativne finansije. Angažovan je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima, kao i na pružanju konsultantskih i trening usluga. Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju i realizovao studijske boravke u Norveškoj, Engleskoj, Kanadi, Grčkoj, Italiji, Nemačkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Autor je većeg broja knjiga, udžbenika i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih konferencija.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

15.-18. novembra 2022. godine, Hotel Buket, Zlatibor

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.000,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 5.700,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • Osiguranje
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala)

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: http://buketzlatibor.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Interne-finansijske-kontrole-u-Republici-Srbiji-i-IPA-zemljama
ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“ 1024 683 Zoran Grubiša

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2022. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU (FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA) REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“

7.-10. juna 2022. godine, Hotel Stara Planina

AGENDA

Dan I – 07.06.2022. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Stara Planina
 • 17:00 – 17:15  Uvodna reč organizatora
 • 17:15 – 18:45
  • Preporuke interne revizije – osnov za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Koraci za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava
   • Preporuke interne revizije kod korisnika javnih sredstava u praksi
   • Korektivne aktivnosti u Akcionom planu

Dan II – 08.06.2022. :

 • 09:00 – 10:30
  • Finansijsko upravljanje i kontrola u Republici Srbiji
  • Procesna orjentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji:
   • Izrada procesa
   • Izrada procedura
   • Izrada dijagrama toka
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Finansijsko upravljanje i kontrola u IPA zemljama:
   • Metod sprovođenja
   • Sistem upravljanja i kontrole
   • Opšta pravila i načela sprovođenja
   • Pravila finansijskog upravljanja
   • Nadzor, kontrola, revizija i zaštita finansijskog interesa EU
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Analiza i opis rizika
   • Procena rizika
   • Rešavanje rizika
   • Inherentni rizik
   • Rezidualni rizik
   • Registar rizika
   • Strategija upravljanja rizicima
   • Praćenje rizika
   • Pitanja i odgovori

Dan III – 09.06.2022. :

 • 09:00 – 10:30
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Republici Srbiji
    • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
    • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
    • Sistem izveštavanja o nepravilnostima
    • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
     • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima
     • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti
     • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 202_. godinu
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Nepravilnosti i prevare u sistemu upravljanja sredstvima EU:
   • Regulatorni okvir
   • Pojam i vrste nepravilnosti
   • Odgovornosti i ovlašćenja u sistemu
   • Prevencija i detekcija nepravilnosti i prevara
   • Red flags – Crvene zastavice
   • Posledice – povraćaj sredstava
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Rukovođenje – INTERNA REVIZIJA
   • Pojam
   • Stil i metode efikasnog rukovođenja
   • Uslovi uspešnog rukovođenja
   • Šta je tim?
   • Formiranje tima za reviziju
   • Upravljanje timom za reviziju

Dan IV – 10.06.2022. :

 • 10:00 – 10:45
  • Javne nabavke u EU, predstavljanje praktičnog vodiča PRAG procedura ugovaranja pomoći EU trećim zemljama
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Tri linije odbrane u efektivnom procesu upravljanja rizikom u sistemu interne kontrole:
   • Predstavljanje modela Tri linije odbrane
   • Povezanost COSO okvira i modela Tri linije odbrane
   • Uloge i odgovornosti u modelu Tri linije odbrane –  nezavisna interna revizija kao treća linija odbrane
   • Četvrta linija odbrane – eksterna revizija; Oslanjanje eksternog revizora na rad internih revizora
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, u postupku sertifikacije za specijalistu za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
Zaposlena u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Dugogodišnji predsednik sekcije za javni sektor Udruženja internih revizora Srbije i kreator i predavač na interaktivnom kursu ’’Interna revizija – aktivnost koja dodaje vrednost organizacijama javnog sektora“. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zamenik direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2021. godine. Od 2013. godine do jula 2015. godine bio je zaposlen u Ministarstvu privrede u Sektoru za kontrolu i nadzor javnih i javno komunalnih preduzeća. Kreator modela programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća kao i sistema tromesečnog izveštavanja o realizaciji programa poslovanja.Vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, Predsednik Komisije za internu reviziju „Železnica Srbije“ ad.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

7.-10. juna 2022. godine, Hotel Stara Planina

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 8.000,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 5.700,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • All Inclusive light – bogat i raznovrstan doručak, ručak i večera (lokalno stono vino, pivo, voda, bezalkoholna gazirana i negazirana pića uključeno u obroke)
  • Bežični internet u svim sobama i javnim prostorima 100Mb/s
  • Usluge Wellness & Spa centra (spoljni i unutrašnji bazen, teretana, finska sauna, tursko kupatilo, hidromasažna kada, ležaljke i suncobrani u toku letnjeg perioda)

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: https://www.hotelstaraplanina.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

CETVORODNEVNI SEMINAR-FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA, INTERNA REVIZIJA I PLAN INTEGRITETA
Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i plan integriteta” 1024 683 Zoran Grubiša

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i plan integriteta”

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2022. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

• „USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A, POPUNJAVANJE GIFUK-A ZA 2021. GODINU“

• „FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE U SISTEMU INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE I ULOGA INTERNIH REVIZORA U KORIŠĆENJU FONDOVA EVROPSKE UNIJE“

• „ZADOVOLJAVANJE ZAHTEVA PLANA INTEGRITETA PREMA OBLASTIMA IZ PLANA INTEGRITETA KROZ SISTEM FUK-A I SISTEM MENADŽMENTA PROTIV MITA – SRPS ISO 37001:2017“

15.-18. marta 2022. godine, Hotel Crni Vrh, Divčibare

AGENDA

Dan I – 15.03.2022. :

„USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A, POPUNJAVANJE GIFUK-A ZA 2021. GODINU“

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Crni Vrh, Divčibare
 • 17:00 – 17:15  Uvodna reč organizatora
 • 17:15 – 18:45
  • Finansijsko upravljanje i kontrola
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 89/2019)
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO Okviru

Dan II – 16.03.2022. :

 • 09:00 – 10:15
  • Procesna orjentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole:
   • izrada procesa
   • izrada procedura
   • izrada dijagrama toka
 • 10:45 – 10:45   Pauza za kafu
 • 10:45 – 13:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • analiza i opis rizika
   • procena rizika
   • rešavanje rizika
   • inherentni rizik
   • rezidualni rizik
   • registar rizik
   • Strategija upravljanja rizima
   • praćenje rizika
  • Izveštavanje Rukovodioca korisnika javnih sredstava:
   • Popunjavanje Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2021. godinu (GIFUK)
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

„FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE U SISTEMU INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE I ULOGA INTERNIH REVIZORA U KORIŠĆENJU FONDOVA EVROPSKE UNIJE“

 • 14:00 – 16:00
  • Važnost funkcije interne revizije u sistemu interne finansijske kontrole u javnom sektoru
   • Prvo otvoreno poglavlje 32 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji
   • Deo klastera 1 – osnove
   • Deo reforme javne uprave, Programa upravljanja javnim finansijama i Programa reforme lokalne samouprave
   • Predmet stalnog nadzora Državne revizorske institucije (DRI)
   • Izazovi – smena generacija kadrova interne revizije

Dan III – 17.03.2022. :

 • 09:00 – 10:45
  • Uloga internih revizora u reviziji korišćenja fondova Evropske unije
   • Kompetencije internih revizora za reviziju korišćenja fondova Evropske unije
   • Sistem upravljanja fondovima Evropske unije
   • Procena kapaciteta IR za reviziju korišćenja fondova Evropske unije
   • Uloga IR u novom programskom razdoblju 2021 – 2027
   • Uslovi za akreditaciju IPA jedinice: princip razdvajanja dužnosti, IR, obim i važnost procedura
 • 10:15 – 10:45   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)
  • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
  • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
  • Sistem izveštavanja o nepravilnostima
  • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
   • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima
   • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti
   • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 202_. godinu
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

„ZADOVOLJAVANJE ZAHTEVA PLANA INTEGRITETA PREMA OBLASTIMA IZ PLANA INTEGRITETA KROZ SISTEM FUK-A I SISTEM MENADŽMENTA PROTIV MITA – SRPS ISO 37001:2017“

 • 14:00 – 16:00
  • Oblast Etika i lični integritet:
   • Pravila ponašanja zaposlenih
   • Pravila o sankcionisanju zaposlenih
   • Proces zapošljavanja, dubinska analiza zaposlenih, obrasci upravljanja ljudskim resursima kroz SRPS ISO 37001:2017
   • Edukacija kadrova
  • Oblast Upravljanje kadrovima:
   • Zapošljavanje
   • Nagrađivanje i sankcionisanje
   • Ocenjivanje i napredovanje
   • Regulisanje rada van radnog odnosa

Dan IV – 18.03.2022. :

 • 09:00 – 10:45
  • Oblast Upravljanje javnim finansijama:
   • Javne nabavke
   • Kapaciteti i resursi za upravljanje javnim finansijama
   • Korišćenje službenih automobila
   • Raspolaganje sopstvenim prihodima
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Oblast Bezbednost informacija / IT bezbednost:
   • Procedura interne komunikacije
   • Zahtevi za IT sektor
   • Edukacija infomacijske sigurnosti
  • Oblast Nadzor nad radom KJS:
   • Nadzor nad radom kroz Nadzorni odbor / Skupštinu / Veća
   • Interna revizija
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičoj obuci internih revizora.

Nalvedina Rukavinaing. EOQ Menadžer
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Finanacial Consulting.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

15. – 18. marta 2022. godine, Hotel Crni Vrh, Divčibare

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.600,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 5.100,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • Osiguranje
  • Pun pansion
  • Usluge Wellness & Spa centra (zatvoreni bazen, sauna, jacuzzi, tursko kupatilo)

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: https://hotelcrnivrh.rs/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Newsletter sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Webinar: „Priprema za izradu budžeta i finansijskih planova korisnika budžeta lokalne vlasti“ 1024 683 Zoran Grubiša

Webinar: „Priprema za izradu budžeta i finansijskih planova korisnika budžeta lokalne vlasti“

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA JEDNODNEVNI WEBINAR:

„PRIPREMA ZA IZRADU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA KORISNIKA BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2022. GODINU I NAREDNE DVE GODINE“

Četvrtak, 12.08.2021. godine, putem Zoom platforme

WEBINAR JE NAMENJEN:

 • gradonačelnicima i predsednicima opština;
 • načelnicima opštinskih/gradskih uprava;
 • rukovodiocima sekretarijata/odeljenja za budžet u jedinicama lokalne samouprave;
 • rukovodiocima finansijske službe direktnih korisnika lokalnog budžeta;
 • indirektnim korisnicima lokalnog budžeta (ustanove kulture, sportski centri, predškolske ustanove, mesne zajednice…);
 • osnovne škole, srednje škole, centri za socijalni rad…

NA WEBINAR-U UČESNICI ĆE SAZNATI:

 • koje su smernice Ministra finansija za pripremu budžeta lokalne vlasti za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu;
 • koje su obaveze lokalne vlasti u vezi sa pripremom Predloga finansijskog plana korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za 2022. godinu;
 • kako sačiniti Uputstvo za pripremu budžeta i predloga finansijskih planova korisnika budžeta jedinice lokalne samouprave;
 • kako će budžetski korisnici lokalnog nivoa vlasti pripremati Predlog finansijskog plana za 2022. godinu po programskoj klasifikaciji;
 • dobiće prikaz modela Uputstva jedinice lokalne samouprave;
 • dobiće prikaz modela Predloga finansijskog plana za 2022. godinu;

AGENDA

10:00 – 10:10

 • Uvodna reč organizatora i evidentiranje učesnika webinara

10:10 – 10:30

 • Smernice za pripremu budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika lokalnog nivoa vlasti za 2022. i naredne dve budžetske godine
 • opšte napomene za pripremu budžeta lokalne vlasti
 • način planiranja mase sredstava za plate
 • ograničenja u planiranju prihoda i rashoda
 • dostavljanje odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu

10:30 – 11:30

 • Obaveze lokalnih vlasti u pripremi budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika lokalnog nivoa vlasti
 • Utvrđivanje smernica za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti za 2022. sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu (nadležnost za donošenje, osnov za smernice i način utvrđivanja)
 • Izrada i dostavljanje Uputstva za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti (sa prikazom modela i priloga)
 • Obaveze direktnih korisnika budžetskih sredstava u pripremi budžeta lokalne vlasti (dostavljanje uputstva indirektnim korisnicima, metode procene budžetskih prihoda, određivanje limita, sastanak sa budžetskim korisnicima, analiza predloga finansijskih planova, izrada predloga finansijskog plana…)
 • Način pripreme predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžeta lokalne vlasti za 2022. godinu (sa prikazom modela)
 • Primena budžetskih klasifikacija u pripremi finansijskih planova budžetskih korisnika

11:30 – 12:00   Pauza

12:00 – 12:30

 • Uključivanje javnosti
 • Javna rasprava (plan i program investicionih aktivnosti)
 • Anketa o budžetskim prioritetima
 • Građanski budžet (sa prikazom modela)

12:30 – 13:00

 • Razmena mišljenja i odgovori na pitanja učesnika

PREDAVAČ NA WEBINAR-U:

Zoran Todosijević, diplomirani ekonomista

 • Načelnik gradske uprave za finansije grada Čačka.
 • Dugogodišnji član Odbora za finansije Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).
 • Akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi od strane Nacionalne akademije za javnu upravu iz oblasti javnih finansija.
 • godine bio je član radne grupe za izradu Zakona o finansiranju lokalne samouprave i dugogodišnji član komisije za praćenje Zakona.
 • U poslednjih 20 godina član organa upravljanja više republičkih i lokalnih javnih preduzeća i DOO.
 • Svojim višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih finansija kroz konsultantske usluge doprineo je brojnim menadžment timovima da efikasno upravljaju i unaprede rezultate svog poslovanja.
 • Održao je preko 60 predavanja, obuka i edukacija na stručnim skupovima, seminarima i susretima.

KOTIZACIJA ZA WEBINAR IZNOSI 10.000,00 RSD PLUS PDV

Svi učesnici dobijaju Uverenje o učešću na webinaru.

Newsletter sa opisom webinar-a možete preuzeti ovde.

Svoje prisustvo na webinar-u koji organizuje SEVOI Financial Consulting potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.
Nakon prijave dobićete na mail-u link za učešće na webinar-u.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Četvorodnevni seminar: „Kontrola sistema FUK-а od strane interne revizije i novi ZJN“ 1024 683 Zoran Grubiša

Četvorodnevni seminar: „Kontrola sistema FUK-а od strane interne revizije i novi ZJN“

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR SA RADIONICAMA NA KOME ĆE SE OBRADITI DVE NAJAKTUELNIJE TEME U 2021. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A SA NAGLASKOM NA UPRAVLJANJE RIZICIMA, NEPRAVILNOSTIMA I KONTROLA OD STRANE INTERNE REVIZIJE“ I „NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI“

14.-17. septembra 2021. godine, Hotel Stara Planina

AGENDA

Dan I – 14.09.2021. :

„USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A SA NAGLASKOM NA UPRAVLJANJE RIZICIMA, NEPRAVILNOSTIMA I KONTROLA OD STRANE INTERNE REVIZIJE“

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Stara Planina
 • 17:00 – 17:15  Uvodna reč organizatora
 • 17:15 – 18:45
  • Finansijsko upravljanje i kontrola i Poglavlje 32
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019)
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO Okviru

Dan II – 15.09.2021. :

 • 09:00 – 10:45
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • analiza i opis rizika
   • procena rizika
   • rešavanje rizika
   • inherentni rizik
   • rezidualni rizik
   • registar rizik
   • Strategija upravljanja rizima
   • praćenje rizika
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)
  • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
  • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
  • Sistem izveštavanja o nepravilnostima
  • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
   • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima
   • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti
   • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 202_. godinu
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Ocena sistema FUK-a od strane interne revizije u praksi kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • pružanje savetodavne usluge u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja rizicima i kontrole vodeći računa o nezavisnosti revizije u organizaciji
   • ocena adekvatnosti i efektivnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole
   • praćenje efektivnosti sveukupnih internih kontrola
   • pitanja i odgovori.

Dan III – 16.09.2021. :

„NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA“

 • 09:00 – 10:45
  • Pojmovi, načela, izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama, pragovi, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentacija, jezik, valuta, komunikacija, postupci javne nabavke, tehnike i instrumenti, posebni režimi nabavke
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta, način ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokazi, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođač, kriterijumi za dodelu ugovora, dodela, ugovor i okvirni sporazum
  • Priprema i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursna dokumentacija, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • RADIONICA: rad na Portalu javnih nabavki

Dan IV – 17.09.2021. :

 • 09:30 – 10:45
  • RADIONICA: praktičan pristup izrade procesa i procedura u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole po novom Zakonu o javnim nabavkama
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Pravna zaštita, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudska zaštita, posebna ovlašćenja i najnovija praksa Republičke komisije za zaštitu prava
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije.
Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Sonja Nedeljkovic Albijanić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Višegodišnje iskustvo u internoj reviziji, finansijama i računovodstvu. Zaposlena u JP “Emisiona tehnika i veze” na mestu rukovodilac Jedinice za internu reviziju i obavlja poslove interne revizije. Interni proverivač sistema kvaliteta ISO 9001:2008.

Nalvedina Rukavinaing. EOQ Menadžer
Direktor izrade projekata u konsultantskoj kompaniji SEVOI Financial Consulting. Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Miloš Jović, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Višegodišnje iskustvo u javnim nabavkama, od uspostavljanja ovog sistema u našoj zemlji. Najpre je u postupcima javnih nabavki nastupao kao ponuđač, potom kao sertifikovani Službenik za javne nabavke sprovodio postupke javnih nabavki za potrebe naručioca, a od 2013. godine do 2019. godine je bio zaposlen u Upravi za javne nabavke, koju je napustio sa pozicije Rukovodioca grupe za razvoj sistema javnih nabavki. Učestvovao je u izradi izmena i dopuna prethodnog Zakona o javnim nabavkama iz 2015. godine, bio je član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama i član ekspertske grupe Evropske komisije za javne nabavke. Akeditovani je realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, u ovoj oblasti, od strane Nacionalne akademije za javnu upravu. Kao autor i koautor potpisao je više knjiga iz oblasti javnih nabavki, a njegovi radovi se redovno objavljuju u specijalizovanim časopisima koji obrađuju i teme iz oblasti javnih nabavki.

Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Samostalni savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki gde radi više od sedam godina. Višegodišnje iskustvo u kontrolisanju javnih nabavki, kao i zaštiti prava.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i osnivač konsultantske kompanije SEVOI Finanacial Consulting.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

14. – 17. septembra 2021. godine, Hotel Stara Planina

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 7.200,00 rsd
 • Cena noćenja  po osobi dnevno, dvokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 4.900,00 rsd
 • Cena noćenja  po osobi dnevno, trokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 4.900,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • All Inclusive light (bogat i raznovrstan buffet doručak, ručak i večera / gazirani i negazirani sokovi i voda, lokalno stono vino i pivo uključeni)
  • Bežični internet u svim sobama i javnim prostorima 100Mb/s
  • Usluge Wellness & Spa centra (spoljni i unutrašnji bazen, teretana, finska sauna, tursko kupatilo, hidromasažna kada)

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: https://www.hotelstaraplanina.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Newsletter sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicama u Vrnjačkoj Banji 1024 623 Zoran Grubiša

Četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicama u Vrnjačkoj Banji

SEVOI FINANCIAL CONSULTING I TENDER TEAM POZIVAJU VAS NA ČETVORODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR SA RADIONICAMA NA KOME ĆE SE OBRADITI DVE NAJAKTUELNIJE TEME U 2021. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE OD 01.01.2021. GODINE I NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI“

11.05. – 14.05.2021. godine

Hotel Fontana, Vrnjačka Banja

AGENDA SEMINARA

Dan I – 11.05.2021. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Fontana, Vrnjačka Banja
 • 17:00 – 17:45  Uvodna reč organizatora

Dan II – 12.05.2021. :

„UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE OD 01.01.2021. GODINE“

 • 09:00 – 10:45
  • Finansijsko upravljanje i kontrola i Poglavlje 32
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019)
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO Okviru
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Veza interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti (FUK)
  • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
  • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
  • Sistem izveštavanja o nepravilnostima
  • MODEL OBRAZACA ZA NEPRAVILNOSTI po Smernicama za upravljanje nepravilnostima i Pravilniku o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2019)

Dan III – 13.05.2021. :

„NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI“

 • 09:00 – 10:45
  • Pojmovi, načela, izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama, pragovi, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentacija, jezik, valuta, komunikacija, postupci javne nabavke, tehnike i instrumenti, posebni režimi nabavke
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta, način ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokazi, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođač, kriterijumi za dodelu ugovora, dodela, ugovor i okvirni sporazum
  • Priprema i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursna dokumentacija, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • RADIONICA: rad na Portalu javnih nabavki
  • RADIONICA: praktičan pristup izrade procesa po novom Zakonu o javnim nabavkama

Dan IV – 14.05.2021. :

 • 09:00 – 10:45
  • Pojmovi vezani za centralizovane javne nabavke i tela za centralizovane javne nabavke u skladu sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom u Republici Srbiji
  • Funkcija centralizovanih javnih nabavki
  • Prednosti i nedostaci javnih nabavki sprovedenih kao centralizovane javne nabavke sa osvrtom na specifičnost tržišta i prostorno okruženje u kome se odvijaju
  • Predmeti centralizovanih javnih nabavki
  • Utvrđivanje spiskova naručilaca za čije potrebe tela sprovode centralizovane javne nabavke
  • Obezbeđivanje konkurencije u postupcima centralizovanih javnih nabavki sa merama za poboljšanje postupaka centralizovanih javnih nabavki
  • Evaluacija postupaka centralizovanih javnih nabavki sa osvrtom na realizaciju okvirnih sporazuma i ostvarene uštede
  • Sprovođenje postupaka centralizovanih javnih nabavki prikazano kroz analizu jedne nabavne kategorije – primer iz prakse
  • Analiza različitih problema koji su se javili u praksi posle uvođenja centralizovanih nabavki (uvedene Zakonom o javnim nabavkama iz 2012. godine), sa osvrtom na grad Beograd
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Pravna zaštita, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudska zaštita, posebna ovlašćenja i najnovija praksa Republičke komisije za zaštitu prava
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Pitanja i odgovori

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Aleksandar Rakić, diplomirani inž., sertifikovani službenik za javne nabavke
Direktor Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki, tela za centralizovane javne nabavke grada Beograda.  Poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti javnih nabavki, od početka uspostavljanja pravila javnih nabavki kao zakonske obaveze. Više od deset godina angažovan na poslovima javnih nabavki, učestvovao u sprovođenju javnih nabavki za potrebe naručilaca, javnih preduzeća, različitih pravnih lica, učestvovao kao jedan od rukovodilaca projekata pri odseku za investicije i Nacionalni investicioni plan.

Sonja Nedeljkovic Albijanić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Višegodišnje iskustvo u internoj reviziji, finansijama i računovodstvu. Zaposlena u JP “Emisiona tehnika i veze” na mestu rukovodilac Jedinice za internu reviziju i obavlja poslove interne revizije. Interni proverivač sistema kvaliteta ISO 9001:2008.

Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Samostalni savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki gde radi više od sedam godina. Višegodisnje iskustvo u kontrolisanju javnih nabavki, kao i zaštiti prava.

Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Preko 6 godina angažovan u različitim javnim ustanovama i javnim preduzećima na poslovima javnih nabavki, kao i saradnik na preko 50 ugovora sa različitim pravnim licima. Trenutno zaposlen na mestu rukovodilac Službe za javne nabavke i ugovaranje JP “Putevi Beograda”. Jedan od osnivača konsultantske kuće TENDER TEAM.

Nalvedina Rukavinaing. EOQ Menadžer
Stručni spoljni saradnik izrade projekata SEVOI Financial Consulting čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole i ISO 37001:2016 na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i osnivač konsultantske kompanije SEVOI Finanacial Consulting.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

11.05. – 14.05.2021. godine, Hotel Fontana, Vrnjačka Banja

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna superior soba, pun pansion iznosi 6.430,00 rsd
 • Cena noćenja  po osobi dnevno, dvokrevetna superior soba, pun pansion iznosi 5.730,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • Pun pansion
  • Obezbeđeno parking mesto
  • Bežični internet u svim sobama i javnim prostorima 100Mb/s
  • Usluge Wellness & Spa centra

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: https://fontanavrnjackabanja.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 24.000,00 rsd sa PDV-om
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 18.000,00 rsd sa PDV-om

BROJ MESTA OGRANIČEN

Newsletter sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

E-learning seminar: “Izrada godišnjih finansijskih izveštaja ustanova obrazovanja i vaspitanja za 2020.“ 1024 579 Zoran Grubiša

E-learning seminar: “Izrada godišnjih finansijskih izveštaja ustanova obrazovanja i vaspitanja za 2020.“

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA DVODNEVNI INTERAKTIVNI E-LEARNING SEMINAR NAMENJEN RAČUNOVODSTVENIM RADNICIMA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA NA TEMU:

„IZRADA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2020. GODINU“

18-19. februara 2021. godine, putem Zoom platforme

AGENDA E-LEARNING SEMINARA

Dan I – 18.02.2021. :

 • 10:00 – 12:00
  I. IZRADA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2020. GODINU

  • Pripremne radnje
  • Knjiženje (popis i amortizacija)
  • Usaglašavanje poslovnih knjiga
  • Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
  • Provera bilansne ravnoteže (kako usaglasiti bilansne pozicije)
  • Utvrđivanje rezultata:
   • Moguće situacije kod utvrđivanja finansijskog rezultata
   • Kako objasniti rezultat licima koja usvajaju finansijski izveštaj, a nisu ekonomske struke
   • Rokovi za usvajanje finansijskih izveštaja
 • 12:00 – 13:00   Pauza
 • 13:00 – 15:00
  • Popunjavanje, kontrola i predaja obrazaca finansijskih izveštaja po novom Pravilniku
  • Postupak zatvaranja poslovnih knjiga
  • Početna knjiženja u 2021. godini (stavovi za knjiženje)
  • Ostala pitanja (sastavljanje finansijskih izveštaja u slučaju statusne promene budžetskog korisika i dr.)
  • Odgovori na postavljena pitanja
   II. UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT BUDŽETSKIH KORISNIKA
  • Izvori finansiranja koji tangiraju poreski bilans
  • Prihodi i rashodi koji se priznaju u poreskom bilansu,
  • Utvrđivanje dobiti za oporezivanje
  • Kako se popunjava i predaje poreska prijava i poreski bilans za 2020. godinu, IPONO obrazac
  • Odgovori na postavljena pitanja

Dan II – 19.02.2021. :

 • 10:00 – 12:00
  III. OSTALE PORESKE PRIJAVE

  • Porez na imovinu
  • Porez na nasleđe i poklon
  • Naknada za ekološku taksu
   IV. AKTUELNOSTI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • Softver za praćenje finansiranja u obrazovanju
  • Odgovori na postavljena pitanja
 • 12:00 – 13:00   Pauza
 • 13:00 – 15:00
  V. INFORMACIONI SISTEM ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

  • Registracija budžetskog korisnika informacionom sistemu putem veb aplikacije Uprave za trezor
  • Dostava dokumentacije za registraciju
  • Pristup i rad na informacionom sistemu
  • Kreiranje finansijskih izveštaja u digitalnom obliku
  • Unos, kontrola, obrada i konsolidacija finansijskih izveštaja
  • Odgovori na postavljena pitanja
   VI. KONTROLA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • Uočene nepravilnosti pri vršenju kontrole budžetske inspekcije i Državne revizorske institucije (DRI)
  • Odgovori na postavljena pitanja

PREDAVAČI NA DVODNEVNOM INTERAKTIVNOM E-LEARNING SEMINARU SU:

Zoran Todosijević, diplomirani ekonomista

 • Načelnik gradske uprave za finansije grada Čačka.
 • Dugogodišnji član Odbora za finansije Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).
 • Akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi od strane Nacionalne akademije za javnu upravu iz oblasti javnih finansija.
 • godine bio je član radne grupe za izradu Zakona o finansiranju lokalne samouprave i dugogodišnji član komisije za praćenje Zakona.
 • U poslednjih 20 godina član organa upravljanja više republičkih i lokalnih javnih preduzeća i DOO.
 • Svojim višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih finansija kroz konsultantske usluge doprineo je brojnim menadžment timovima da efikasno upravljaju i unaprede rezultate svog poslovanja.
 • Održao je preko 60 predavanja, obuka i edukacija na stručnim skupovima, seminarima i susretima.

Vesna Todosijević, diplomirani ekonomista

 • Stručno zvanje ovlašćeni računovođa stekla u Jugoslovenskom udruženju računovođa.
 • Akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi od strane Nacionalne akademije za javnu upravu iz oblasti javnih finansija.
 • Učesnik brojnih radnih grupa iz oblasti javnih finansija.
 • Finansijski menadžer na projektima koji su finansirani iz sredstava EU.
 • Dugogodišnje radno iskustvo na poslovima rukovodioca za računovodstvo i finansije nekoliko privrednih društava.
 • Trenutno zaposlena na mestu šefa računovodstva IBK.

KOTIZACIJA ZA DVODNEVNI INTERAKTIVNI E-LEARNING SEMINAR IZNOSI 15.000,00 RSD BEZ PDV‑A

Newsletter sa opisom dvodnevnog interaktivnog E-Learning seminara možete preuzeti ovde.

Svoje prisustvo na dvodnevnom interaktivnom E-Learning seminaru koji organizuje SEVOI Financial Consulting potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.
Nakon prijave dobićete na mail-u link za dvodnevni interaktivni E-Learning seminar.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Dvodnevni interaktivni E-Learning seminar (FUK) 1024 683 Zoran Grubiša

Dvodnevni interaktivni E-Learning seminar (FUK)

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA DVODNEVNI INTERAKTIVNI E-LEARNING SEMINAR NAMENJEN RUKOVODIOCIMA I ČLANOVIMA RADNE GRUPE ZA USPOSTAVLJANJE I IMPLEMENTACIJU SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI NA TEMU:

“FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I SMERNICE ZA NEPRAVILNOSTI”

17-18. decembra 2020. godine, putem Zoom platforme

AGENDA E-LEARNING SEMINARA

Dan I – 17.12.2020. :

 • 09:00 – 11:30
  • Finansijsko upravljanje i kontrola i Poglavlje 32
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019)
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO Okviru
 • 11:30 – 12:30   Pauza
 • 12:30 – 15:00
  • Izrada procesa i procedura
  • RADIONICA: praktičan pristup izrade procesa po novom Zakonu o javnim nabavkama

Dan II – 18.12.2020. :

 • 09:00 – 11:30
  • Upravljanje rizicima – celokupan proces koji se sastoji od dokumentovanja, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, verovatnoći nastanka i proceni efekta/učinka, uspostavljanju registra rizika, uvođenju sistema izveštavanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika, izradi strategija upravljanja rizicima
  • Strategija upravljanja rizicima – način izrade ovog dokumenta koji se sastoji od ciljeva procesa upravljanja rizicima i opisivanje procesa upravljanja rizicima
 • 11:30 – 12:30   Pauza
 • 12:30 – 15:00
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti (Finansijsko upravljanje i kontrola)
  • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
  • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
  • Sistem izveštavanja o nepravilnostima

PREDAVAČI NA E-LEARNING SEMINARU SU:

Nalvedina Rukavina, ing.
Stručni spoljni saradnik na izradi projekata i predavač SEVOI Financial Consulting-a čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole i ISO 37001:2016 na preko 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Nemanja Radović, master ekonomista
Direktor i osnivač konsultantske kompanije SEVOI Finanacial Consulting.
Član nadzornog odbora Ugovorne privredne komore za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B.

KOTIZACIJA E-LEARNING SEMINAR IZNOSI 15.000,00 RSD BEZ PDV-A

Newsletter s opisom seminara možete preuzeti ovde.

Svoje prisustvo na E-Learning seminaru koji organizuje SEVOI Financial Consulting potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.
Nakon prijave dobićete na mail-u link za E-Learning seminar.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Četvorodnevni interaktivni seminar na Zlatiboru 1024 680 Zoran Grubiša

Četvorodnevni interaktivni seminar na Zlatiboru

SEVOI Financial Consulting i TENDER TEAM pozivaju Vas na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi dve najaktuelnije teme u 2020. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji:

“NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA KROZ SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE”

“SMERNICE ZA NEPRAVILNOSTI UZ ZADOVOLJENJE ČLANOVA 49 I 50 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA IMPLEMENTACIJOM ZAHTEVA ISO 37001:2016 ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE”

17-20. novembra 2020. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA SEMINARA

Dan I – 17.11.2020. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket
 • 17:00 – 17:45 Uvodna reč organizatora

Dan II – 18.11.2020. :

„NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA KROZ SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE“

 • 09:00 – 10:45
  • Finansijsko upravljanje i kontrola i Poglavlje 32
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019)
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO Okviru
 • 10:45 – 11:15 Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Pojmovi, načela, izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama, pragovi, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentacija, jezik, valuta, komunikacija, postupci javne nabavke, tehnike i instrumenti, posebni režimi nabavke
 • 13:00 – 14:00 Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Rad na Portalu javnih nabavki

Dan III – 19.11.2020. :

 • 09:00 – 10:45
  • Priprema i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursna dokumentacija, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora
 • 10:45 – 11:15 Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • RADIONICA: praktičan pristup izrade procesa po novom Zakonu o javnim nabavkama
 • 13:00 – 14:00 Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta, način ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokazi, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođač, kriterijumi za dodelu ugovora, dodela, ugovor i okvirni sporazum

Dan IV – 20.11.2020. :

”SMERNICE ZA NEPRAVILNOSTI UZ ZADOVOLJENJE ČLANOVA 49 I 50 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA IMPLEMENTACIJOM ZAHTEVA ISO 37001:2016 ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE”

 • 09:00 – 10:45
  • Ispunjavanje zakonske obaveze iz člana 49 i 50 Zakona o javnim nabavkama kroz zahteve ISO 37001:2016 sistema menadžmenta za borbu protiv mita i plan integriteta
  • Praćenje kontrolnih mehanizama za sprečavanje korupcije kroz Smernice za nepravilnosti i proces upravljanja rizicima
 • 10:45 – 11:15 Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Pravna zaštita, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudska zaštita, posebna ovlašćenja i najnovija praksa Republičke komisije za zaštitu prava
 • 13:00 – 14:00 Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Pitanja i odgovori

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Miloš Jović, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Višegodišnje iskustvo u javnim nabavkama, od uspostavljanja ovog sistema u našoj zemlji. Najpre je u postupcima javnih nabavki nastupao kao ponuđač, potom kao sertifikovani Službenik za javne nabavke sprovodio postupke javnih nabavki za potrebe naručioca, a od 2013. godine do 2019. godine je bio zaposlen u Upravi za javne nabavke, koju je napustio sa pozicije Rukovodioca grupe za razvoj sistema javnih nabavki. Učestvovao je u izradi izmena i dopuna prethodnog Zakona o javnim nabavkama iz 2015. godine, bio je član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama i član ekspertske grupe Evropske komisije za javne nabavke. Akeditovani je realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, u ovoj oblasti, od strane Nacionalne akademije za javnu upravu. Kao autor i koautor potpisao je više knjiga iz oblasti javnih nabavki, a njegovi radovi se redovno objavljuju u specijalizovanim časopisima koji obrađuju i teme iz oblasti javnih nabavki.

Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Samostalni savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki gde radi više od sedam godina. Višegodišnje iskustvo u kontrolisanju javnih nabavki, kao i zaštiti prava.

Nikola Živančević, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Objavio je, do sada, 15 radova u stručnim časopisima obrađujući aktuelne i kompleksne teme iz oblasti javnih nabavki. Angažovan na preko osamdeset konsultantskih ugovora u oblasti javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva, dok oblast u kojoj je pokazao najviše uspeha jeste zaštita prava. Održao je preko 40 predavanja, obuka i edukacija na stručnim skupovima, seminarima i susretima. Na osnivačkoj skupštini „Komore javnih nabavki Srbije“ 2019. godine izabran je na funkciju Sekretara.

Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Preko 6 godina angažovan u različitim javnim ustanovama i javnim preduzećima na poslovima javnih nabavki, kao i saradnik na preko 50 ugovora sa različitim pravnim licima. Trenutno zaposlen kao vodeći stručni saradnik u Sektoru nabavki u okviru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Jedan od osnivača konsultantske kuće Tender team.

Nalvedina Rukavina, ing. EOQ Menadžer 
Direktor izrade projekata SEVOI Financial Consulting čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole i ISO 37001:2016 na preko 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Nemanja Radović, master ekonomista
Direktor i osnivač konsultantske kompanije SEVOI Finanacial Consulting.
Član nadzornog odbora Ugovorne privredne komore za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

17.11. – 20.11.2020. godine, Hotel Buket, Zlatibor

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.450,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 5.250,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • Pun pansion
  • Obezbeđeno parking mesto
  • Bežični internet u svim sobama i javnim prostorima 100Mb/s
  • Usluge Wellness & Spa centra

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: http://buketzlatibor.com//

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA:

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 20.000,00 rsd bez PDV-a
 • Za dve i više osoba iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 15.000,00 rsd bez PDV-a

BROJ MESTA OGRANIČEN

Newsletter s opisom seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.