ISO37001:2016

Međunarodni standard pomaže organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mere koje su osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mera u vezi podmićivanja.

ISO Organizacija

ISO Organizacija je u oktobru 2016 godine napokon izdala Međunarodnu normu ISO 37001:2016 Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije i do danas je postala druga najprodavanija norma na celom svetu! Ova norma ima za cilj da uspostavi efektivne mere za suzbijanje i sprečavanje korupcije i mita u svim organizacijama koje uspostave ovu normu.

Međunarodni standard ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primenjiv je u svim pravnim sistemima. Može se primeniti na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor.

Usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može garantovati da se podmićivanje nije dogodilo ili da se neće dogoditi u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminisati  rizik od podmićivanja. Međutim, ovaj međunarodni standard može da pomogne organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mere koje su osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mera u vezi  podmićivanja.

Bitna pitanja na koje norma ISO 37001:2016 insistira:

 • Koje metode prikupljanja informacija za praćenje učinaka organizacija koristi, i koliko često?
 • Da li su informacije o pregledu sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije dokumentnovane kao dokaz? Nivo poverljivosti?
 • Da li je organizacija razvila i pripremila set merljivih indikatora za merenje efekta u postizanju ciljeva?
 • Da li su projekti sa većim rizikom od korupcije prioritet audita u odnosu na projekte sa manjim rizikom?
 • Da li je određena procedura/osobe koja će rezultate audita dostaviti relevantnim nadležnim telima u organizaciji?
 • Koliko je delotvoran postupak dobijanja povratnih informacija o efikasnosti u zavisnosti od raznih izvora?

Šta  podrazumeva norma ISO 37001:2016?

Sistem može biti samostalan ili integrisan  u već postojeći (opšti) sistem upravljanja. Norma ISO 37001:2016 podrazumeva sledeće, u odnosu na poslovanje organizacije:

 • podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru,
 • podmićivanje od strane organizacije u celini,
 • podmićivanje od strane određenog osoblja organizacije, koje posluje u ime organizacije ili u njenu korist,
 • podmićivanje od strane poslovnih saradnika organizacije koji posluju u ime organizacije ili u njenu korist,
 • podmićivanje organizacije od treće strane,
 • podmićivanje osoblja organizacije od treće strane u odnosu na aktivnosti organizacije,
 • podmićivanje poslovnih saradnika organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije,
 • sve ostale oblike direktnog i indirektnog podmićivanja (npr. mito ponuđen ili prihvaćen putem ili od treće strane).

Kome je namenjena norma ISO 37001:2016?

Zahtevi norme ISO 37001:2016 su opšti i primenjivi su na sve organizacije (ili delove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu delatnosti u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

ISO 37001:2016 je osmišljen sa ciljem da pomogne Vašoj organizaciji pri implementaciji sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije kao i poboljšanje kontrola koje trenutno postoje  u organizaciji.

Implementacijom ove norme organizacija dokazuje poslovnoj okolini, društvu i svim potencijalnim partnerima svoju nameru poslovanja na etičan i transparentan način.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.