Godišnji izveštaj

Upitnik o samoproceni Finansijskog upravljanja i kontrole (GIFUK) budžetski korisnici su obavezni da predaju jednom godišnje do 31. marta.

Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola

Rukovodilac korisnika javnih sredstava je obavezan da dostavi Ministarstvu finansija Godišnji izveštaj o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, podnošenjem odgovora na Upitnik koji priprema Centralna jedinica za harmonizaciju. Izrada i dostavljanje Godišnjeg izveštaja, pored ispunjenja zakonske obaveze, omogućiće korisnicima javnih sredstava da izvrše samoprocenu sistema finansijskog upravljanja i kontrola, da procene razvijenost pojedinih komponenti internih kontrola u svojim organizacijama, uoče eventualne slabosti u njegovom funkcionisanjui da preduzmu mere za njegovo poboljšanje.

CILJ IZVEŠTAVANJA

 • Da se uoče dobre strane i nedostaci sistema i
 • Da se predlože preporuke za njegovo unapređenje.

PRAVNI OSNOV

 • Strategija razvoja IFKJ u Republici Srbiji
 • Zakon o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019), Članom 81 je propisana zakonska obaveza implementacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole kod svih korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji.
 • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2019)

Rukovodilac korisnika javnih sredstava od 01. januara 2021. godine potpisuje izjavu o internim kontrolama kojom potvrđuje nivo usklađenosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na međunarodne standarde interne kontrole. Izjava o internim kontrolama je sastavni deo godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i dostavljaće se ministru finansija (Centralnoj jedinici za harmonizaciju u elektronskom obliku) do 31. marta tekuće godine za prethodnu.

Formular možete pronaći na internet stranici Centralne jedinice za harmonizaciju putem linka: http://ifkj.mfin.gov.rs/

Upitnik o samoproceni finansijskog upravljanja i kontrola

Upitnik o samoproceni finansijskog upravljanja i kontrola se sastoji od 47 pitanja grupisanih u pet oblasti, tj. pet komponetni COSO modela, koje predstavljaju okvir za interne kontrole:

 • kontrolno okruženje,
 • upravljanje rizicima,
 • kontrolne aktivnosti,
 • informisanje i komunikacija,
 • praćenje i procena sistema.

Deo upitnika koji se odnosi na kontrolno okruženje sadrži 12 pitanja. Pitanja se odnose na postojanje i primenu kodeksa ponašanja, postojanje kadrovske politike, njeno praćenje, kao i na kriterijume za utvrđivanje efikasnosti, definisanje nivoa znanja i veština potrebnih za svako radno mesto, definisanje potrebnih obuka za svako radno mesto, sprovođenje analize potreba za obukom iz finansijskog upravljanja i kontrole, prisustvo ovim obukama, postojanje uverenosti od strane rukovodilaca da su procesi upravljanja rizicima, interne kontrole i interne revizije korisni i da značajno doprinose ostvarivanju ciljeva, postojanje sistema zaštite imovine od neovlašćenog pristupa i korišćenja, te obaveze redovnog izveštavanja oupravljanju rizicima, internoj kontroli i internoj reviziji.

Upravljanje rizicima obuhvaćeno je upitnikom o samoproceni kroz 11 pitanja koja se odnose na: definisanje poslovnih ciljeva u pisanom obliku, definisanje dugoročnih ciljeva poslovanja, upoznavanje zaposlenih sa ciljevima poslovanja, sistem praćenja ostvarivanja ciljeva i analizu uzroka eventualnih odstupanja, identifikovanje i procenu rizika, i donošenje odluka radi rešavanja identifikovanih rizika, postojanja Registra rizika i Strategije za upravljanje rizikom.

Procena kontrolnih aktivnosti obuhvaćena je kroz 10 pitanja koja se odnose na to da li su pripremljeni: detaljni opisi poslovnih procesa uključujući tok dokumentacije, operativna uputstva, procedure pristupa podacima i evidenciji, kao i pravila podele dužnosti i sprovođenja samoprocene internih kontrola.

Upitnikom je obuhvaćena procena postojanja uspešnog i delotvornog unutrašnjeg sistema informacije i komunikacija koji sadrži 7 pitanja koja se odnose na ostvarivanje ciljeva korisnika javnih sredstava, postojanje procesa evidentiranja grešaka ili žalbi, utvrđivanje razloga i uklanjanje problema, sistem umnožavanja i čuvanja podataka, odnosno povraćaja u slučaju gubitka i mogućnosti zaposlenih da izveštavaju o nepravilnostima i problemima.

Deo Upitnika o samoproceni finansijskog upravljanja i kontrola koji se odnosi na praćenje (nadzor) i procenu sadrži 7 pitanja koja se odnose na uspostavljanje strukture izveštavanja namenjene objektivnosti i nezavisnosti interne revizije, saradnji rukovodioca korisnika javnih sredstava i interne revizije, postupanja po preporukama eksternih i internih revizora za unapređenje sistema internih kontrola, postojanje uputstava za postupke u slučaju nedostatka kontrola.

Elementi sistema finansijskog upravljanja i kontrole se procenjuju na osnovu datih odgovora koji se boduju u rasponu od 1 do 5. Za 47 pitanja u upitniku moguće je iskazati maksimalan broj od 235 bodova. Maksimalan broj bodova koje je iskazao korisnik javnih sredstava popunjavanjem ovog Upitnika ukazuju da je kod korisnika javnih sredstava dobro razvijen sistem finansijskog upravljanja u kontrole.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.