ISO 9001

ISO 9001:2015 SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

Sistem upravljanja kvalitetom

Upravljački sistem kojim usmeravamo organizaciju na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja; sistem čine organizaciona struktura, odgovornosti, procesi i resursi, to je sistem u kom se zna ko, šta, kada i kako radi.

Norma ISO 9001:2015 bazira se na 8 principa kvaliteta

 1. ORIJENTACIJA NA KUPCA-organizacije zavise od svojih kupaca i trebalo bi da prepoznaju sadašnje i buduće potrebe, kao i da nastoje da nadmaše njihova očekivanja
 2. VOĐENJE-vođstvo treba da stvori okruženje u kom zaposleni mogu u potpunosti da se uključe u postizanje ciljeva poslovanja
 3. UKLJUČIVANJE LJUDI-zaposleni na svim nivoima su srž svake organizacije stoga maksimalno uključivanje ljudi osigurava da njihove sposobnosti budu iskorišćene zarad benefita organizacije
 4. PROCESNI PRISTUP-efikasnije postizanje planiranih rezultata se postiže procesnim pristupom prema aktivnostima i odgovarajućim resursima
 5. SISTEMSKI PRISTUP UPRAVLJANJU-identifikacija, razumevanje i upravljanje povezanim procesima, kao sistemom, doprinosi delotvornom i efikasnom postizanju ciljeva
 6. KONTINUIRANO POBOLJŠAVANJE-konstantno poboljšavanje svih svojstava organizacije treba da predstavlja trajni cilj
 7. ODLUČIVANJE NA OSNOVU ČINJENICA-dobre i delotvorne odluke se baziraju na analizi podataka i informacija
 8. OBOSTRANO KORISNI ODNOSI S DOBAVLJAČIMA-organizacija i njeni dobavljači su međusobno zavisni i moraju da imaju sposobnost da stvore uzajamno dobre odnose radi obostrane koristi

Organizacija

Ova međunarodna norma određuje zahteve sistema upravljanja kvalitetom u slučajevima kad organizacija:

 • treba da dokaže svoju sposobnost doslednog nabavljanja proizvoda/ usluge koji ispunjava zahteve kupaca i zahteve zakona i propisa
 • namerava da poveća zadovoljstvo kupca efikasnom primenom sistema, uključujući procese za stalno poboljšavanje sistema i osiguravanje usklađenosti sa zahtevima

Organizacija mora:

 • da utvrdi procese koji su potrebni za sistem upravljanja kvalitetom i njihovu primenu kroz organizaciju,
 • da odredi sled i međusobno funkcionisanje tih procesa,
 • da odredi kriterijume i metode koji su potrebni čime bi se osiguralo da su odvijanje i nadzor ovih procesa funkcionalni,
 • da osigura dostupnost resursa i informacija neophodnih za potporu odvijanja i nadzora ovih procesa,
 • da nadgleda, meri gde je primenjivo, i analizira ove procese, i
 • da implementira neophodne aktivnosti za postizanje planiranih rezultata i trajno poboljšavanje ovih procesa
 • Najviše poslovodstvo mora, u planiranim periodima, da oceni sistem upravljanja kvalitetom organizacije da bi osiguralo njegovu trajnu pogodnost, primerenost i delotvornost. Ovom ocenom mora da bude obuhvaćena procena mogućnosti za poboljšanjem i potreba za promenama sistema upravljanja kvalitetom uključujući politiku kvaliteta i ciljeve kvaliteta.
 • Zapisnici sa ocenama uprave moraju da se održavaju

Organizacija mora neprekidno da poboljšava efikasnost sistema upravljanja kvalitetom primenom:

 • politike kvaliteta,
 • ciljeva kvaliteta,
 • rezultata audita,
 • analize podataka,
 • korektivnih i preventivnih radnji i
 • preispitivanja sistema

Implementacija sistema se odvija prema sledećim fazama:

 1. Snimanje organizacije i prikupljanje podataka
 2. Upoznavanje sa ISO normom 9001:2015
 3. Analiza poslovnih procesa organizacije
 4. Izrada dokumentacije prema zahtevima ISO norme 9001:2015
 5. Interni audit (ocena Sistema upravljanja kvalitetom)
 6. Priprema za sertifikacioni audit i kontaktiranje sertifikacione kuće

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.