Zakonski okvir

Zakonom o budžetskom sistemu, u Članu 81. je propisana zakonska obaveza implementacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole kod svih budžetskih korisnika Republike Srbije.

Finansijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatan sistem internih  kontrola koji uspostavlja i  za koji je odgovoran Rukovodilac korisnika javnih sredstava, a kojima se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva koristiti zakonito, pravilno i etično, ekonomično, efektivno i efikasno u svrhu ostvarenja ciljeva korisnika.

To znači u skladu sa zakonima i drugim propisima, štiteći sredstva od gubitka, zloupotrebe i štete. Taj sistem obuhvata sve poslovne transakcije, a posebno one koje su vezane za  prihode/prilive, rashode/troškove, tenderske procedure i ugovaranja, povraćaje pogrešno plaćenih iznosa, imovinu i obaveze.

Sistem internih kontrola sprovode  Rukovodioci i zaposleni korisnika javnih sredstava.

Iskustva iz prakse pokazuju da je ključ uspeha implementacije Finansijskog upravljanja i kontrole u pravovremenom i trajnom postavljanju svih saznanja i rešenja, kao i  aktiviranju svih zaposlenih u podizanju svesti ka Finansijskom  upravljanju i kontroli.

 • Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji
 • Zakon o budžetskom sistemu
 • Zakon o javnim preduzećima
 • Priručnik o finansijskom upravljanju i kontroli
 • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru
 • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
 • Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014 – 2020. godine

Zakon o budžetskom sistemu
(„Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)

Član 81

Korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu, koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će svoje ciljeve ostvariti kroz:

 • poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;
 • realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;
 • ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava;
 • zaštitu sredstava i podataka (informacija).

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente:

 • kontrolno okruženje;
 • upravljanje rizicima;
 • kontrolne aktivnosti;
 • informisanje i komunikacije;
 • praćenje i procenu sistema.

Finansijsko upravljanje i kontrola organizuje se kao sistem procedura i odgovornosti svih lica u organizaciji.

Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Rukovodilac korisnika javnih sredstava može preneti nadležnost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lice koje on ovlasti.

Rukovodilac iz stava 4. ovog člana do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Ministar utvrđuje zajedničke kriterijume i standarde za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
(„Sl. glasnik RS“, br. 89/2019)

Član 3

Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi korisnika javnih sredstava ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način, kroz:

1) poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;

2) potpunost, realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;

3) dobro finansijsko upravljanje i zaštitu sredstava i podataka (informacija).

Član 4

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole odnosi se na sve rukovodioce i zaposlene, a obuhvata sve organizacione jedinice, procese, aktivnosti, programe i projekte u okviru korisnika javnih sredstava.

Član 5

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole obuhvata sledeće međusobno povezane elemente:

 • kontrolno okruženje;
 • upravljanje rizicima;
 • kontrolne aktivnosti;
 • informacije i komunikaciju;
 • praćenje i procenu sistema.

Elementi sistema finansijskog upravljanja i kontrole usklađeni su sa međunarodnim standardima interne kontrole (INTOSAI) koji uključuju koncept KOSO okvira „Interna kontrola – Integrisani okvir“ („Internal Control – Integrated Framework“), koji je ustanovila Komisija sponzorskih organizacija Nacionalne komisije za falsifikovane izveštaje – poznata i kao Tredvejska komisija (Committee of Sponsoring Organisations – COSO of the Treadway Commission).

Član 11

Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kao i za izveštavanje o adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Član 12

Rukovodilac korisnika javnih sredstava odgovoran je i za:

 • određivanje ciljeva korisnika javnih sredstava kojim rukovodi, razradu i sprovođenje strateških planova, akcionih planova i programa za ostvarenje ciljeva;
 • upravljanje rizicima koji prete ostvarenju ciljeva korisnika javnih sredstava, uvođenjem odgovarajućih kontrolnih aktivnosti u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole;
 • planiranje, upravljanje i računovodstvo javnih sredstava;
 • pridržavanje principa zakonitosti, pravilnosti i dobrog finansijskog upravljanja javnim sredstvima;
 • efektivno upravljanje zaposlenima i održavanje neophodnog nivoa njihove stručnosti;
 • čuvanje i zaštitu sredstava i informacija od gubitaka, krađe, neovlašćenog korišćenja i pogrešne upotrebe;
 • uspostavljanje odgovarajuće organizacione strukture za efektivno ostvarivanje ciljeva i upravljanje rizicima;
 • obezbeđivanje uslova za zakonito i etičko ponašanje zaposlenih kod korisnika javnih sredstava;
 • razdvajanje odgovornosti za donošenje, izvršavanje i kontrolu odluka;
 • uvođenje internih pravila za finansijsko upravljanje i kontrolu, putem unutrašnjih akata;
 • potpuno, ispravno, tačno i blagovremeno evidentiranje svih poslovnih promena;
 • praćenje, ažuriranje i preduzimanje mera za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, u skladu sa preporukama interne revizije i ostalim procenama;
 • dokumentovanje svih poslovnih promena i poslova i obezbeđenje revizorskog traga unutar korisnika javnih sredstava;
 • izveštavanje o stanju sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu.

Član 14

Rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica korisnika javnih sredstava odgovorni su rukovodiocu korisnika javnih sredstava za aktivnosti uspostavljanja, održavanja i unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole, kao i za izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u delokrugu rada organizacione jedinice kojom rukovode u okviru ovlašćenja i odgovornosti koja su im dodeljena.

Član 18

Upravljanje nepravilnostima je bitan činilac upravljačke odgovornosti i jedan od ključnih delova sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava dužan je da uspostavi sistem za otkrivanje, evidentiranje i postupanje po obaveštenjima o sumnjama na nepravilnosti unutar korisnika javnih sredstava, kao i sistem izveštavanja.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava dužan je da preduzima mere za umanjenje rizika od nepravilnosti.

Član 19

Rukovodilac korisnika javnih sredstava izveštava ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na obrascima koje priprema Centralna jedinica za harmonizaciju.

Član 20

Rukovodilac korisnika javnih sredstava potpisuje izjavu o internim kontrolama kojom potvrđuje nivo usklađenosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na međunarodne standarde interne kontrole.

Izjava o internim kontrolama je sastavni deo godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole iz člana 19. ovog pravilnika.

Član 23

Član 20. stav 1. ovog pravilnika primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

 

Korisni linkovi:

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.