STRUČNI TEKSTOVI
Smernice o učinku

Smernice o učinku

Smernice o učinku 1024 683 Zoran Grubiša

Ministarstvo finansija Republike Srbije odjavilo je Smernice o učinku.

Izveštavanje rukovodioca korisnika javnih sredstava prema centralnoj jedinici za harmonizaciju za 2022. Godinu

Izveštavanje rukovodioca korisnika javnih sredstava prema centralnoj jedinici za harmonizaciju za 2022. Godinu 1024 681 Zoran Grubiša

Na osnovu člana 81. stav 5. i člana 82. stav 10. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015,…

Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu - finansijsko upravljanje i kontrola

Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu – finansijsko upravljanje i kontrola

Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu – finansijsko upravljanje i kontrola 1024 683 Zoran Grubiša

Misija Državne revizorske institucije (DRI) je da pouzdanim informacijama doprinosi dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru. Subjekti revizije su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, javna preduzeća,…

Izveštavanje Rukovodioca korisnika javnih sredstava prema Centralnoj jedinici za harmonizaciju za 2021. godinu

Izveštavanje Rukovodioca korisnika javnih sredstava prema Centralnoj jedinici za harmonizaciju za 2021. godinu 1024 768 Zoran Grubiša

Na osnovu člana 81. stav 5. i člana 82. stav 10. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015,…

Digitalizacija postupka revizije od januara 2022. godine

Digitalizacija postupka revizije od januara 2022. godine

Digitalizacija postupka revizije od januara 2022. godine 1024 683 Zoran Grubiša

Državna revizorska institucija (DRI) od januara 2022. godine uvodi sistem za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupka revizije trošenja novca korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji. Cilj digitalizacije postupka revizije je da unapredi kvalitet…

IZVEŠTAJ O RADU DRI ZA 2020. GODINU

Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu – Finansijsko upravljanje i kontrola

Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu – Finansijsko upravljanje i kontrola 1024 683 Zoran Grubiša

Misija Državne revizorske institucije (DRI) je da pouzdanim informacijama doprinosi dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru. Subjekti revizije su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, javna preduzeća,…

Interna revizija u javnom sektoru

Interna revizija u javnom sektoru 1024 683 Zoran Grubiša

Interna revizija je aktivnost koja pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja korisnika javnih sredstava; pomaže korisniku javnih sredstava da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje…

Odgovornost Rukovodioca KJS za uspostavljanje FUK-a

Odgovornost Rukovodioca KJS za uspostavljanje FUK-a 1024 683 Zoran Grubiša

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata celokupan sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujući i organizacionu strukturu, metode, procedure i internu reviziju, koje uspostavlja rukovodstvo organizacije. Ona podržava ostvarivanje korporativnih ciljeva kroz podršku u vođenju poslova u…

Izveštavanje Rukovodioca korisnika javnih sredstava prema Centralnoj jedinici za harmonizaciju za 2020. godinu

Izveštavanje Rukovodioca korisnika javnih sredstava prema Centralnoj jedinici za harmonizaciju za 2020. godinu 1024 768 Zoran Grubiša

Na osnovu člana 81. i člana 82. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019…

Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu – Finansijsko upravljanje i kontrola

Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu – Finansijsko upravljanje i kontrola 1024 683 Zoran Grubiša

Misija Državne revizorske institucije (DRI) je da pouzdanim informacijama doprinosi dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru. U toku 2019. godine, DRI je izradila 133 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja, 60 izveštaja o pravilnosti…

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.