ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 1024 683 Zoran Grubiša

Narodna skupština Republike Srbije je na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 26. oktobra 2023. godine, usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine, a primenjivaće se od 1. januara 2024. godine, osim odredbe člana 21. stav 1. ovog zakona (registracija novih privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki) koja se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 92/23 od 27.10.2023. godine.

Tri godine nakon što je počeo da se primenjuje Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019), ovaj zakon se menja kako bi se uočeni nedostaci otklonili pre svega vezani za smanjivanje rizika od neregularnosti, veće efikasnosti i ekonomičnosti ali i modernizacije celog sistema u skladu sa standardima Evropske unije, među kojima je i onaj vezan za primenu ekoloških aspekata u realizaciji javnih nabavki. Izmene su uslovljene preporukama Evropske komisije, ali i nevladinim sektorom koji je uočio brojne nepravilnosti u ovom izuzetno važnom državnom segmentu.

Očekuje se da će primena ovog zakona doprineti povećanju efikasnosti i transparentnosti postupaka javnih nabavki, a samim tim i povećanju tržišne konkurencije u postupcima javnih nabavki. Takođe, očekuje se da će primena ovog zakona u velikoj meri doprineti povećanju broja zelenih javnih nabavki, što je od značaja kako sa stanovišta zaštite životne sredine, tako i sa stanovišta ispunjenja ciljeva definisanih drugim dokumentima javnih politika. Očekuje se veći stepen pravne zaštite učesnika u postupcima javnih nabavki i veća kontrola naručilaca prilikom sprovođenja postupka javne nabavke.

Najvažnije izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019 i 92/2023) uključuju:

 • Načelo ekonomičnosti, efikasnosti i zaštite životne sredine – Uvođenje načela zaštite životne sredine (proširenje postojećeg načela ekonomičnosti i efikasnosti), kao obavezne komponente prilikom određivanja tehničkih specifikacija, kriterijuma za izbor privrednog subjekta, kriterijuma za dodelu ugovora ili uslova za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Naručilac je dužan da nabavlja dobra, usluge ili radove odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke, odnosno ekonomično trošenje javnih sredstava i koja minimalno utiču na životnu sredinu. Kancelarija za javne nabavke propisaće vrste dobara, usluga i radova za koje su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte pri postavljanju javnih nabavki.
 • Sastav komisije za javnu nabavku –Uvedene izmene obezbeđuju dodatnu profesionalizaciju lica u komisiji za javnu nabavku. U komisiji za javnu nabavku jedan član mora da bude službenik za javne nabavke sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu ili lice koje je steklo sertifikat za službenika za javne nabavke do dana stupanja na snagu ovog zakona. U tom smislu lica koja su stekla sertifikat za službenika za javne nabavke postaju obavezni članovi komisija za javne nabavke u postupcima čija je procenjena vrednost veća od 3.000.000 dinara.
 • Registracija na Portalu javnih nabavki – Uvode se nova pravila za registraciju privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki. Prilikom registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki, upisuju se osnovni podaci, uključujući i podatke o korisnicima Portala javnih nabavki i to: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana ili lični identifikacioni broj (za strane privredne subjekte). Prilikom registracije učitava se skeniran, očitan ili fotografisan identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) potreban za verifikovanje korisničkog naloga i po potrebi, potvrda odnosno ovlašćenje korisnika za rad na Portalu javnih nabavki u ime privrednog subjekta koji se registruje.
 • Kriterijumi za dodelu ugovora – U slučaju nabavke određenih kategorija usluga (razvoja računarskog programa, arhitektonskih usluga, inženjerskih usluga, usluga prevođenja ili savetodavnih usluga) naručioci se obavezuju da kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude odrede prema kriterijumima troškova i odnosa cene i kvaliteta.
 • Donošenje podzakonskog akta – Kancelarija za javne nabavke propisuje vrste dobara, usluga i radova za koje su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte prilikom određivanja tehničkih specifikacija, kriterijuma za izbor privrednog subjekta, kriterijuma za dodelu ugovora ili uslova za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.
 • Obustava postupka – Propisan je rok od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, u kojem je naručilac dužan da donese odluku o obustavi postupka javne nabavke, osim ako je naručilac u konkursnoj dokumentaciji odredio duži rok.
 • Nova odluka o dodeli ugovora – Predviđa se obaveza naručioca da donese novu odluku o dodeli ugovora u slučaju kada izabrani ponuđač odbije da zaključi ugovor.
 • Komunikacija elektronskim sredstvima – Komunikacija elektronskim sredstvima se proširuje kako bi obuhvatila i druge aspekte postupka javnih nabavki. Pored podnošenja zahteva za zaštitu prava i objavljivanje odluka Republičke komisije za zaštitu prava, to se sada primenjuje i na druge podneske u postupku zaštite prava.
 • Objavljivanje podataka na Portalu javnih nabavki – Formiranje baze podataka koja pored informacija o svim ugovorima zaključenim nakon sprovedenog postupka javne nabavke i izmenama istih, sadrži i podatke o ugovorima/narudžbenicama zaključenim odnosno izdatim u skladu sa članom 27. Zakona o javnim nabavkama, kojim su propisani pragovi do koji se odredbe ovog zakona ne primenjuju. Ovo će doprineti većoj transparentnosti postupaka javnih nabavki. Kancelarija za javne nabavke bliže uređuje način objavljivanja i vrste podataka.
 • Nadzor nad izvršenjem ugovora – Pored dosadašnje odredbe da „vrši nadzor nad izvršenjem ugovora“, ministarstvo nadležno za finansije doneće i podzakonski akt kojim će se urediti vršenje nadzora nad izvršenjem ugovora.
 • Prekršaji u oblasti javnih nabavki –Svi državni organi nadležni za kontrolu zakonitosti trošenja javnih sredstava podnose zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kada postupajući u okviru svojih nadležnosti utvrde da je učinjena povreda ovog zakona koja može da bude osnov prekršajne odgovornosti. Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka nastupa protekom tri godine od dana učinjenog prekršaja.
 • Pravna zaštita –Zahtev za zaštitu prava podnosi se elektronskim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno naručiocu i Republičkoj komisiji, pri čemu se dan podnošenja preko Portala javnih nabavki, smatra danom prijema.

Donete izmene su u skladu sa relevantnim direktivama Evropske unije i imaju za cilj povećanje kvaliteta usluga i zaštitu životne sredine u postupcima javnih nabavki.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.