Važnost programskog budžetiranja

Važnost programskog budžetiranja

Važnost programskog budžetiranja 1024 683 admin

Programsko budžetiranje, ili budžetiranje prema rezultatima  predstavlja dodeljivanje budžetskh sredstava u skladu sa učinkom, odnosno povezuje budžetske resurse  sa krajnjim rezultatima koje vlada ili institucija želi postići. Jednostavnije rečeno, budžetiranje zasnovano na programima ili rezultatima je proces raspodele sredstava na određene ciljeve i/ili rezultate koji nameravaju da se  postignu sa  uloženim  sredstvima.  Pojam “program” podrazumeva grupisanje sličnih usluga ili aktivnosti unutar budžetskog korisnika, a koje imaju zajednički strateški ili operativni cilj.

Ovakav pristup omogućava budžetskim korisnicima da grupišu svoje aktivnosti u niz programa, a svaki program ima definisane operativne ciljeve i željene rezultate.

Od budžetskih korisnika se zahteva da utvrde svoje strateške cijeve (odnosno da definišu šta želi da postigne njihova institucija), da utvde programe usmerene ka postizanju tih ciljeva i njihove operativne ciljeve, da odrede potrebna sredstva razvrstana prema ekonomskoj klasifikaciji, i da definišu mere učinka i ciljne nivoe istih kako bi se utvrdilo u kojoj meri su postignuti ciljevi (što uključuje izlazne rezultate, krajnje rezultate i efikasnost).

U okviru budžetskih zahteva u programskom formatu, budžetski korisnici dostavljaju sledeće informacije:

  • Strateški cilj institucije (odgovor na pitanje koji krajnji rezultat ili učinak pokušava postići korisnik, odnosno zbog čega je korisnik oformljen).
  • Podela budžeta institucije po programima, obuhvata sledeće informacije za svaki program:
  • Naziv programa i operativni cilj (odgovor na pitanje koji su to suštinski zadaci i aktivnosti koje korisnik obavlja u cilju ostvarivanja krajnjeg rezultata),
  • Troškovi programa prema ekonomskim kategorijama i broj zaposlenih na program (odgovor na pitanje koliko košta da se osiguraju proizvodi i usluge koje korisnik pruža, odnosno da se program sprovede),
  • Mere učinka za svaki program (definisanje koje mere učinka institucija koristi kako bi merila napredak, odnosno postignuća?),
  • Odgovorne osobe za rezultate programa (određivanje rukovodioca programa, tj. ko je odgovoran za učinke).

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.