Aktuelne novosti

Početna radionica Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine je jedna od vodećih ustanova iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije u našoj zemlji, ali i regionu. Njegov cilj je primena i usavršavanje najnovijih dijagnostičko-terapijskih procedura za lečenje, od osnovnih do najkompleksijih kardioloških stanja. Kako je Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine ustanova tercijarne zdravstvene zaštite stanovnika i naučno-istraživačka ustanova, misija rada jeste konstantan razvoj, unapređenje i primena najsavremenijih dostignuća u oblasti kardiovaskularne medicine. Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine razvija tim nacionalno i svetski priznatih specijalista i subspecijalista koji zajedno rade na tome da Insitut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine postane vodeća ustanova u regionu i nastavi da prati svetske standarde u odnosu prema pacijentima. Konkretni i veliki koraci se prave u razvoju konvecionalne i savremene elektrofiziološke dijagnostike i lečenja, resinhronizacione terapije. Takođe, veliki napori se ulažu u lečenje srčane insuficijencije kao i razvoj transplantacione hirurgije i primenu mehaničke cirkulatorne potpore. Na polju interventne kardiologije se pored rešavanja akutne i kompleksne koronarne problematike radi i na razvoju perkutanog rešavanja valvularnih bolesti, rešavanja atrijskog i ventrikularnog septalnog defekta te primena perkutanog zatvaranja LAA. Kao rezultat istraživanja, timskog rada i širokog spektra disciplina koje se razvijaju, vizija je da Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine doprinese poboljšanju kvaliteta i produženje života pacijenata. Sledeći potrebe i zahteve bolesnika, podsretstvom statistike i studiozne analize, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine će se razvijati na poljima tehnološkog razvoja, edukacije kadra, proširenja kapaciteta i drugim oblastima. Delovanje na polju prevencije i pravovremene dijagnostike kardiovaskularnih oboljenja postaje najvažnije sredstvo očuvanja i unapređenja kvaliteta života stanovništva.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Gradska uprava Grada Subotice
Početna radionica Gradska uprava Grada Subotice 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Gradska uprava Grada Subotice

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Načelnika Gradske uprave, Rukovodioca i članove Radne grupe Gradske uprave Grada Subotice sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Gradske uprave Grada Subotice.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Grad Subotica nalazi se na severu Republike Srbije, uz granicu sa Republikom Mađardskom, na 46° 05’ 55’’ severne geografske širine i 19° 39’ 47’’ istočne geografske dužine. Prosečna nadmorska visina Subotice je 114m, 40m iznad nivoa Tise kod Kanjiže o 32m iznad nivoa Dunava kod Baje. Pored Subotice prolazi međunarodni put E-75. Do graničnog prelaza Kelebija ima 10km, a do Horgoša 30km. Severno od grada je plodna peščara s vinogradima i voćnjacima, a južno zemlja oranica. Danas grad sa okolnim opštinama ima oko 150.000 stanovnika: Mađara, Hrvata, Bunjevaca, Srba i drugih naroda. Oko grada je podignuto 18 većih naselja: Bajmok, Bački Vinogradi, Bačko Dušanovo, Bikovo, Višnjevac, Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Đurđin, Kelebija, Ljutovo, Mala Bosna, Mišićevo, Novi Žednik, Palić, Stari Žednik, Hajdukovo, Čantavir i Šupljak. Grad je povezan sa starim letovalištem i jezerom Palić.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Načelniku Gradske uprave, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Gradske uprave Grada Subotice na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Osnovna škola za obrazovanje odraslih
Početna radionica Osnovna škola za obrazovanje odraslih 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Osnovna škola za obrazovanje odraslih

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe Osnovne škole za obrazovanje odraslih o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Osnovne škole za obrazovanje odraslih.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Osnovna škola za obrazovanje odraslih je verifikovana za ostvarivanje programa osnovnog obrazovanja odraslih ostvarivanjem nastavnog plana i programa o modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u:

  • I ciklus – osnovno opismenjavanje i sticanje osnova funkcionalne pismenosti;
  • II ciklus – sticanje osnovnog obrazovanja i bazičnih intelektualnih i socijalnih kompetencija koje omogućavaju socijalnu integraciju, učenje i tranziciju ka tržištu rada;
  • III ciklus – sticanje osnovnog opšteg obrazovanja i stručnih kompetencija koje omogućavaju zaposlenje, omogućavaju ulazak na tržište rada i dalje stručno usavršavanje.

Ovaj vid obrazovanja namenjen je svim odraslim osobama starijim od 15 godina koji nisu nikada pohađali osnovno obrazovanje ili su ga prekinuli iz određenih razloga. Nakon završenog trećeg ciklusa ovog programa polaznici imaju mogućnost da se bave poslom za koji su osposobljeni na stručnim obukama u okviru FOOO-a, ili da nastave školovanje u srednjim školama. Osnovnu školu za obrazovanje odraslih od 2008. godine završilo je oko 300 polaznika.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Osnovne škole za obrazovanje odraslih na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Osnovna škola „22. decembar” Donja Trepča
Početna radionica Osnovna škola „22. decembar” Donja Trepča 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Osnovna škola „22. decembar” Donja Trepča

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe Osnovne škole „22. decembar” Donja Trepča o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Osnovne škole „22. decembar” Donja Trepča.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Donja Trepča se nalazi u zapadnomoravskoj kotlini. Rasuta je po padinama brda Vujan, Bukovik i Ostrice na udaljenosti 14 kilometara od Čačka. Naseljavanje ovog terena počelo je u 18. veku. Do 1897. godine roditelji koji su želeli da školuju svoju decu, morali su ih upisivati u školu u Mojsinju, jer u Donjoj Trepči nije postojala škola. Želja građanstva ovog mesta bila je da imaju svoju školu i 1897. godine otvorena je škola u Donjoj Trepči. Novoosnovana škola radila je u privatnoj zgradi, a 1912. godine podignuta je školska zgrada na zemljištu koje je kupljeno od Božidara Gojkovića. Donja Trepča je oslobođena 22. decembra. Odmah po oslobađanju školske zgrade su opravljene. Škola je počela da radi 1945. godine. Prvi Savet škole konstituisan je 8. marta 1965. godine. Šezdesetih godina u čačanskom kraju škole dobijaju svoja simbolična imena. U Donjoj Trepči na nekoliko sednica Saveta raspravljano je i o imenu škole. Prvobitno je bilo dogovoreno da se škola zove „Pali borci“. Najzad je 1969. godine rešeno da se ustanova nazove po datumu kada je ovo mesto oslobođeno od okupatora. I danas nosi taj naziv Osnovna škola „22. decembar“. Datum 22. decembar dugo je bio Dan JNA, ali je obrazloženo da taj dan treba da podseća na pale ratnike iz više vremenskih perioda. Danas škola ima i dva izdvojena odeljenja u Gornjoj Trepči i Stančićima. To su četvororazredne škole u kojima se nastava izvodi u kombinaciji dva razreda. U školi se izučavaju dva strana jezika engleski i francuski.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Osnovne škole „22. decembar” Donja Trepča na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Osnovna škola „Stepa Stepanović“
Početna radionica Osnovna škola „Stepa Stepanović“ 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Osnovna škola „Stepa Stepanović“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora,  Rukovodioca i članove Radne grupe Osnovne škole „Stepa Stepanović“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Osnovne škole „Stepa Stepanović“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Gornja Gorevnica je jedno od najvećih naselja u čačanskoj opštini. Po poslednjem popisu (iz 2011.godine) ima 1299 stanovnika. Nema oformljen centar sela, pa su škola, zadružni dom, crkva, privredni i uslužni objekti izgrađeni na posebnim, međusobno udaljenim lokacijama. Osnovna škola „ Stepa Stepanović“ u Gornjoj Gorevnici od osnivanja, davne 1919. godine, čitav vek, nije prestajala sa radom, niti menjala lokaciju. Sastoji se od četiri celine: matične škole u Gornjoj Gorevnici i tri izdvojena odeljenja: u Milićevcima, Miokovcima i Vranićima. Matična škola je osmorazredna, dok su izdvojena odeljenja četvororazredna. Škola poseduje univerzalne i specijalizovane učionice, biblioteku, fiskulturnu salu, sportske terene. Fiskulturna sala je izgrađena 1980. godine i to je jedna od prvih u čačanskim seoskim školama. Krajem osamdesetih godina u sklopu fiskulturne sale izgrađena je još jedna prostorija u kojoj je organizovan rad sa decom predškolskog uzrasta. Svake godine 11. marta svečano se obeležava Dan škole, rođendan vojvode Stepe Stepanovića, po kome škola nosi ime. Školu trenutno pohađa 140 učenika i 35 zaposlenih radnika.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Osnovne škole „Stepa Stepanović“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Dom zdravlja „Čačak“
Početna radionica Dom zdravlja „Čačak“ 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Dom zdravlja „Čačak“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Doma zdravlja „Čačak“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Doma zdravlja „Čačak“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Dom zdravlja Čačak osnovan je 01.01.1953. godine kao Dom narodnog zdravlja koji je objedinjavao Gradsku polikliniku, dečiji dispanzer, zubnu ambulantu, antituberkolozni dispanzer, kožnovenerični dispanzer i sve ambulante na području sreza. Objekat današnjeg Doma zdravlja izgrađen je u periodu od 1964. do 1968. godine i do 2014. godine funkcioniše kao organizaciona jedinica Zdravstvenog centra Čačak. Jula meseca 2014. godine Dom zdravlja se odvaja od Zdravstvenog centra Čačak kao nezavisna ustanova registrovana u Privrednom sudu u Čačku, sa Skupštinom grada Čačka kao osnivačem.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe Doma zdravlja „Čačak“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica „Javno preduzeće za urbanizam“ Zrenjanin 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica „Javno preduzeće za urbanizam“ Zrenjanin

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin sa izradom dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Odlukom Skupštine opštine donetom juna 1991. godine osnovano je Javno preduzece „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“ Zrenjanin, prestao je da postoji Fond gradevinskog zemljišta, komunalne delatnosti i puteva u opštini Zrenjanin i Društveno preduzece „Zavod za urbanizam“. Osnovni razlog za osnivanje Direkcije je u tome što se smatralo da će službe koje se bave planiranjem i uređenjem prostora postati efikasnije ako svoje poslove obavljaju u okviru jedne institucije.

Odlukom o osnivanju „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin („Službeni list grada Zrenjanina“, broj 31/2016) Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju i uređenja grada Zrenjanina” Zrenjanin upisano u registar Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 08314659, promenilo je naziv u „Javno preduzeće za urbanizam” Zrenjanin i nastavlja sa radom u skladu sa odredbama ove Odluke.

Zrenjanin je grad sa dugom urbanističkom tradicijom, više od 50 godina. Generalni plan iz 2008. godine je plan prostornog uređenja koji je utemeljen na načelima održivog razvoja i optimalnog korišćenja prostora. To je plan „nove generacije“ gde su odbačeni tradicionalni pristupi planiranja, uz veću fleksibilnost i uvažavanje inicijative investitora, predstavlja opredeljenja trenutka u kome je nastao, a zasniva se na koncepciji razvoja grada Zrenjanina kao modernog evropskog grada sa dinamičnim privrednim razvojem i „otvoren“ prema okruženju.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Osnovna škola „Đeneral Marko Đ. Katanić“ 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Osnovna škola „Đeneral Marko Đ. Katanić“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora,  Rukovodioca i članove Radne grupe Osnovne škole „Đeneral Marko Đ. Katanić“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Osnovne škole „Đeneral Marko Đ. Katanić“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Škola u Bresnici osnovana je 1846.godine. Za proteklih 176 godina postojanja i rada škole u Bresnici, s promenama dužine školovanja, škola je bila dvorazredna, trorazredna, četvororazredna. Škola je nekoliko puta menjala ime. Zvanično se zvala: Osnovna bresnička škola, Narodna osnovna škola, Državna narodna škola, Osmogodišnja škola, Osnovna škola „Milutin Jovičić“, a od 1. septemra 2003. godine škola nosi ime Osnovna škola „Đeneral Marko Đ. Katanić“. Svoj procvat škola dostiže u dvadeset prvom veku. Renovirana je zadužbina đenerala Marka Đ. Katanića, đačka kuhinja je preuređena i za kulturnu i javnu delatnost, matična škola je prepokrivrena, obnovljeni su oluci, rekonstruisana je međuspratna konstrukcija, postavljena je nova elektroinstalacija, uvedeno je centralno grejanje, ozidana je kotlarnica, izgrađen je objekat mokrog čvora, opremljen je kabinet za informatiku, zamenjena je unutrašnja i spoljašnja stolarija u celom objektu matične zgrade, obnovljena je fasada, asvaltirano je i ograđeno školsko dvorište, preuređen je školski park i postavljena Eko staza zdravlja. Kontinuirano se nabavlja savremena oprema.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Osnovne škole „Đeneral Marko Đ. Katanić“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Osnovna škola „Tanasko Rajić“
Početna radionica Osnovna škola „Tanasko Rajić“ 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Osnovna škola „Tanasko Rajić“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Osnovne škole „Tanasko Rajić“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Osnovne škole „Tanasko Rajić“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe Osnovne škole „Tanasko Rajić“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Muzička škola „Dr Vojislav Vučković“
Početna radionica Muzička škola „Dr Vojislav Vučković“ 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Muzička škola „Dr Vojislav Vučković“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora,  Rukovodioca i članove Radne grupe Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Matična zgrada Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“ nalazi u delu grada koji se popularno naziva akademskim jezgrom, budući da je u neposrednoj blizini Agronomskog fakulteta, Visoke škole tehničkih strukovnih studija, OŠ „Vuk Karadžić“, Tehničke škole, Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Školske uprave. U prethodnom periodu, do 2013. godine, škola je radila u staroj i nefunkcionalnoj zgradi, ali je ta zgrada srušena, a na njenom mestu je sagrađena potpuno nova moderna zgrada.

Muzička škola „Dr Vojislav Vučković“ svoju delatnost obavlja u matičnoj školi i tri izdvojena odeljenja:

  • izdvojeno odeljenje Gornji Milanovac,
  • izdvojeno odeljenje Guča,
  • izdvojeno odeljenje Lučani.

Nastava u matičnoj školi se odvija u zgradi čiji je vlasnik Grad Čačak, a kako ista ne poseduje salu za fizičko vaspitanje nastava fizičkog se odvija u sali Gimnazije kao i na atletskoj stazi kada vremenski uslovi to dozvoljavaju.

Profesori su uvek imali u vidu značaj kvalitetnog obrazovanja i trudili se da ostvare dobre rezultate. To nije uvek bilo lako, ali entuzijazam, optimizam i energija uvek su bili pokretači rada i za njih i za učenike . Učenici škole stalno učestvuju na domaćim i međunarodnim takmičenjima, gde postižu značajne rezultate. Sve to čini da Muzička škola „Dr Vojislav Vučković“ uživa veliki ugled u državi.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.