Aktuelne novosti

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU“ 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU“

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održali su 25.3.2024. godine jednodnevni seminar u Beogradu. Seminar je namenjen svim korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji.

Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila obrasce izveštaja za 2023. godinu, o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i funkciji interne revizije, radi sagledavanja sveukupnog stanja interne finansijske kontrole u javnom sektoru. Rukovodilac korisnika javnih sredstava je u obavezi da, na propisani način, izvesti ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionisanju sistema interne revizije najkasnije do 31.3.2024. godine za 2023. godinu. Da bi godišnji izveštaji prikazali realno stanje, neophodno je da u njihovu pripremu budu uključeni rukovodioci svih nivoa organizacije.

Učesnici seminara prošli su sa predavačima sledeće teme:

 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
  • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
  • Uloga interne revizije i DRI-a.
 • Popunjavanje godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:

Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade, implementacije i ažuriranja dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Na seminaru je dat naglasak na što realnijem popunjavanju godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji od strane rukovodioca zaduženog za FUK, radne grupe za FUK, rukovodioca KJS i internog revizora/jedinice za internu reviziju. Na ovaj način se omogućava priprema Akcionog plana za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na period od jedne do tri godine razmatrajući sve slabosti, pitanja ili tvrdnje koje korisnici javnih sredstava smatraju da je neophodno unaprediti. Da bi se stekla realnija slika o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u praksi, potrebno je uzeti u obzir internu proveru koju obavlja interna revizija i eksternu proveru koje obavljaju Državna revizorska institucija (DRI) i Budžetska inspekcija. Na ovaj način se omogućava da Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije ima svu potrebnu dokumentaciju za sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Krajnji cilj Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije je da se izvrši procena postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, sprovede evaluacija i podrže korisnici javnih sredstava u ispunjavanju međunarodnih standarda interne kontrole na odgovarajući i najsvrsishodniji način, radi sticanja uveravanja da je sistem finansijskog upravljanja i kontrole uspostavljen, da pravilno funkcioniše i da je u skladu sa pet elemenata COSO okvira i sedamnaest pripadajućih principa.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za rad interne revizije.

Predavači na jednodnevnom seminaru bili su:

 • Nemanja Radović, mast. ekon.
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS

Zadovoljstvo nam je da vidimo veliki broj osoba na rukovodećim pozicijama koji prepoznaju ove oblasti kao potrebu i efikasan alat za upravljanje i unapređenje poslovanja korisnika javnih sredstava.

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE PREMA CJH, IZMENE I DOPUNE ZJN I NOVINE ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE IR”
ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE PREMA CJH, IZMENE I DOPUNE ZJN I NOVINE ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE IR” 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE PREMA CJH, IZMENE I DOPUNE ZJN I NOVINE ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE IR”

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2024. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: „GODIŠNJE IZVEŠTAVANJE PREMA CJH ZA 2023. GODINU, IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I AŽURIRANJE DOKUMENTACIJE U SKLADU SA PROMENAMA, REVIZIJA PLANA JAVNIH NABAVKI, NEPRAVILNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA, UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FUK-A, NOVINE U PROPISIMA INTERNE REVIZIJE I SERTIFIKACIJA“. Seminar je održan u periodu od 19-22. marta 2024. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručene su potvrde o kontinuiranom stručnom usavršavanju u ukupnom trajanju organizovanog stručnog usavršavanja od 16 sati i ostvarivanju 6 bodova kontinuirane profesionalne edukacije – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Prvog dana seminara učesnici su prošli sa predavačima popunjavanje godišnjeg izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije. Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila obrasce izveštaja za 2023. godinu, o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i funkciji interne revizije, radi sagledavanja sveukupnog stanja interne finansijske kontrole u javnom sektoru. Rukovodilac korisnika javnih sredstava je u obavezi da, na propisani način, izvesti ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionisanju sistema interne revizije najkasnije do 31.3.2024. godine za 2023. godinu. Da bi godišnji izveštaji prikazali realno stanje, neophodno je da u njihovu pripremu budu uključeni rukovodioci svih nivoa organizacije.

Drugog dana seminara učesnici su prošli sa predavačem izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama i ekološke aspekte u javnim nabavkama. Dati su primeri primene ekoloških aspekata pri definisanju tehničkih specifikacija, primeri primene ekoloških aspekata pri određivanju kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i primeri primene ekoloških aspekata pri utvrđivanju kriterijuma za dodelu ugovora. Takođe, učesnici seminara prošli su sa predavačem reviziju plana javnih nabavki: očekivane kontrole, postojeće kontrole, revizorski nalaz, preporuke i izveštavanje.

Trećeg dana seminara učesnici su prošli sa predavačem korake u ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole shodno izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Poseban segment predavanja posvećen je upravljanju nepravilnostima. Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima. Takođe, učesnici seminara prošli su sa predavačem koruptivne šeme u javnim nabavkama. Dati su primeri rizičnih faza u postupcima javnih nabavki i koje su tipologije odnosno definisane prevarne koruptivne šeme u javnim nabavkama, primeri rizika i indikatora odnosno crvenih zastavica koje ukazuju na postojanje koruptivne šeme u postupku i dati su primeri kako dodati vrednost svojoj organizaciji u dizajniranju i implementaciji preventivnih kontrola.

Četvrtog dana seminara učesnici su prošli sa predavačem novine u propisima za uspostavljanje funkcije interne revizije i sertifikaciju internih revizora u javnom sektoru koje obuhvataju: povećanje obuhvata internom revizijom brojnih malih korisnika javnih sredstava, unapređenje sistemske koordinacije i organizacione racionalizacije resursa na nivou KJS, grada/opštine, osiguravanje boljeg kvaliteta u radu i poštovanja standarda interne revizije, poboljšanje položaja internih revizora u organizaciji i olakšavanje međusobne razmena znanja i iskustva, aspekte pripreme povelje interne revizije, izrade strateškog plana/godišnjih planova rada, i izveštavanja o internoj reviziji i buduće obaveze CJH za umrežavanje i sinergetsko delovanje nosilaca funkcije/poslova interne revizije iz različitih gradova/opština.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Miloš Jović, diplomirani pravnik, ekspert za javne nabavke
 • Ljubinko Stanojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Nalvedina Rukavinaing.
 • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.     ‌

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KJS PREMA CJH ZA 2023. GODINU“
ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KJS PREMA CJH ZA 2023. GODINU“ 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KJS PREMA CJH ZA 2023. GODINU“

SEVOI Financial Consulting održao je 18.3.2024. godine jednodnevni seminar u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Čačak. Seminar je namenjen svim korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, a prisustvovali su zaposleni iz Moravičkog okruga.

Učesnici seminara prošli su sledeće teme:

 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
  • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
  • Uloga interne revizije i DRI-a.
 • Popunjavanje godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:

Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade, implementacije i ažuriranja dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Na seminaru je dat naglasak na što realnijem popunjavanju godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji od strane rukovodioca zaduženog za FUK, radne grupe za FUK, rukovodioca KJS i internog revizora/jedinice za internu reviziju. Na ovaj način se omogućava priprema Akcionog plana za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na period od jedne do tri godine razmatrajući sve slabosti, pitanja ili tvrdnje koje korisnici javnih sredstava smatraju da je neophodno unaprediti. Da bi se stekla realnija slika o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u praksi, potrebno je uzeti u obzir internu proveru koju obavlja interna revizija i eksternu proveru koje obavljaju Državna revizorska institucija (DRI) i Budžetska inspekcija. Na ovaj način se omogućava da Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije ima svu potrebnu dokumentaciju za sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Krajnji cilj Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije je da se izvrši procena postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, sprovede evaluacija i podrže korisnici javnih sredstava u ispunjavanju međunarodnih standarda interne kontrole na odgovarajući i najsvrsishodniji način, radi sticanja uveravanja da je sistem finansijskog upravljanja i kontrole uspostavljen, da pravilno funkcioniše i da je u skladu sa pet elemenata COSO okvira i sedamnaest pripadajućih principa.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za rad interne revizije.

Predavač na jednodnevnom seminaru:

 • Nemanja Radović, mast. ekon.

Zadovoljstvo nam je da vidimo veliki broj osoba na rukovodećim pozicijama koji prepoznaju ove oblasti kao potrebu i efikasan alat za upravljanje i unapređenje poslovanja korisnika javnih sredstava.

POČETNA RADIONICA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA
POČETNA RADIONICA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe JP Direkcije za izgradnju Grada Niša o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure JP Direkcije za izgradnju Grada Niša.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

JP Direkcija za izgradnju Grada Niša je samostalno javno preduzeće osnovano od strane Grada Niša, radi trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa. Direkcija učestvuje u izgradnji objekata od posebnog značaja za Grad Niš. Ima isključivo pravo obavljanja poslova uređivanje građevinskog zemljišta u domenu vršenja stručnog nadzora, stručnog nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti i poslova upravljanja javnim putevima i zaštićenim područjima na teritoriji grada Niša.

JP Direkcija za izgradnju Grada Niša svoje poslovanje oslanja isključivo na primenu i sprovođenje zakonskih i podzakonskih akata donetih od strane republičkih, ali i organa lokalne samouprave, kojima je regulisana delatnost koja joj je poverena, a u cilju efikasnog i blagovremenog zadovoljavanja potreba građana. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša ima veliku odgovornost u realizaciji graditeljskih programa, kao i obavezu promišljene, stručne projekcije budućeg razvoja Grada, imajući u vidu brojne i opravdane zahteve i potrebe građana. Počev od svog osnivanja pa sve do danas, JP Direkcija za izgradnju Grada Niša posluje pre svega u korist građana. Vodeći izgradnju komunalnih objekata i objekata infrastrukture, JP Direkcija za izgradnju Grada Niša gradi funkcionalne, kvalitetne i moderne objekte, primenjujući najsavremenija dostignuća struke, uz pažljivo i racionalno raspolaganje sredstvima građana.

JP Direkcija za izgradnju Grada Niša nastoji da Niš postane moderan evropski grad. Ne odustajući od te namere, preduzeće i svi njeni zaposleni posvećeni su gradu, njegovom funkcionisanju i izgledu. Svojim radom menja izgled Niša, približavajući ga idealu modernog grada 21. veka, okrenutog i podređenog građanima i njihovim potrebama, u skladu sa najvišim kriterijumima funkcionalnosti i estetike. Kako je svaka generacija dala gradu svoj graditeljski pečat, sasvim su opravdana očekivanja da će i naredne to činiti.

Ostvarivanje zadataka definisanih od strane osnivača Grada Niša, kroz efikasnu i kvalitetnu realizaciju, u svom domenu, godišnjeg Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture i programa upravljača puta. Preduzeće nastoji da dostigne što je moguće viši nivo kontinuiranog razvoja i unapređenja osnovne delatnosti preduzeća, što svakako znači i stabilno i kvalitetno zadovoljavanje potreba stanovništva i drugih korisnika usluga na teritoriji grada Niša.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe JP Direkcije za izgradnju Grada Niša na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

POČETNA RADIONICA GRADSKI MUZEJ SUBOTICA
POČETNA RADIONICA GRADSKI MUZEJ SUBOTICA 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA GRADSKI MUZEJ SUBOTICA

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Gradskog muzeja Subotica o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Gradskog muzeja Subotica.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Gradski muzej Subotica je kulturna institucija od velikog značaja osnovana 1892. godine i reosnovana 1948. godine. Zvanični osnivač gradskog muzeja bila je Skupština opštine Subotica. Glavni zadatak ove ustanove je očuvanje i predstavljanje arheoloških, antropoloških, istorijskih, pedagoških, etnoloških, prirodnjačkih i vrednosti iz oblasti istorije umetnosti. Pored biblioteke i odeljenja koja se bave organizacijom i pedagoškim radom, na osnovu pomenutih tematskih celina organizovana su i muzejska odeljenja i njene zbirke. Izdavačka delatnost veoma je značajna u sveukupnom radu Gradskog muzeja Subotica, jer čini dostupnim bogatstvo i raznovrsnost muzejskih zbirki kako posetiocima i građanima, tako i zainteresovanima za kulturno-istorijske i umetničke vrednosti Subotice i okoline. Muzej je od 2008. godine smešten u zgradi iz 18. veka, najamnoj kući Mikše Demetera (Dömötör Miksa), u velelepnom zdanju ukrašenom u stilu secesije.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Gradskog muzeja Subotica na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC
POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Predškolska ustanova „Sunce“ Gornji Milanovac ima 5 objekata u gradu, a na prigradskom području 2, od toga jedan na Rudniku i drugi u Pranjanima. U prostorijama škola u Gornjem Milanovcu postoje 8 grupa u kojima se odvija pripremni predškolski program. Vaspitno-obrazovni rad sa preko hiljadu mališana realizuje 84 vaspitača, 20 medicinskih sestara, tri stručna saradnika i dva saradnika. Predškolska ustanova „Sunce“ Gornji Milanovac ima 167 zaposlenih, različitih stručnih profila. Delatnost Ustanove ostvaruje se u skladu sa Ustavom, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Prema evidenciji Zavoda za statistiku, na području Gornjeg Milanovca ima 2160 dece uzrasta od 1 do 6,5 godina. Adaptacijom prostora u OŠ „Momčilo Nastasijevič“ procenat dece obuhvaćene predškolskim vaspitanjem je znatno uvećan, naročito u ponudi celodnevnog boravka. Vaspitno obrazovni rad sa decom organizuje se u grupama jaslenog uzrasta od 1-2 i od 2-3 godine, kao i vaspitnim grupama od 3-5,5 godina, kao i mešovite grupe od 1-3 godine i od 3 godine do polaska na pripremni predškolski program. Pripremni predškolski program je deo redovnog programa Ustanove (5,5-6,5 godina) u celodnevnom ili četvoročasovnom trajanju. Radne jedinice su kombinovanog karaktera (jasle i vrtić), osim objekata na Rudniku u kojem je formirana mešovita grupa i druga grupa na pripremnom predškolskom programu i objektu 4 koji je namenjen isključivo deci pripremno predškolskog uzrasta.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

POČETNA RADIONICA ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE
POČETNA RADIONICA ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Zavoda za zaštitu prirode Srbije o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zavod za zaštitu prirode Srbije je stručna ustanova koja obavlja delatnost zaštite i unapređenja prirodne baštine Srbije. Zavod je osnovan 30. aprila 1948. godine kao Zavod za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti Narodne Republike Srbije. Sadašnja organizacija i okvir delatnosti Zavoda ustanovljeni su 1. aprila 2010. godine Odlukom Vlade Republike Srbije, na osnovu koje je Zavod organizovan sa sedištem u Beogradu i Kancelarijom u Nišu. Dotadašnja Radna jedinica Zavoda u Novom Sadu transformisana je u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, koji je nadležan za zaštitu prirode na teritoriji AP Vojvodine. Pored terenskih istraživanja, projekata zaštite biodiverziteta i geodiverziteta, i drugih poslova na zaštiti prirode, Zavod vodi jedinstveni Informacioni sistem za zaštitu prirode, Registar zaštićenih prirodnih dobara, sakuplja bogatu stručnu literaturnu građu u okviru biblioteke otvorene za javnost, izdaje časopis „Zaštita prirode“ i druga štampana i elektronska izdanja, organizuje obrazovne programe, promotivne manifestacije i drugo. U okviru višedecenijske delatnosti Zavoda posebna pažnja se oduvek posvećivala uspostavljanju i razvijanju saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama, naučnim i stručnim ustanovama, upravljačima zaštićenih prirodnih dobara drugih zemalja, kao i biroima međunarodnih konvencija, a sa ciljem razmene iskustava i znanja u oblasti zaštite prirode, kao i primene savremenih međunarodnih principa i standarda u strategiji zaštite prirode Srbije.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Zavoda za zaštitu prirode Srbije na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

POČETNA RADIONICA ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO“ 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Ansamblа narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Ansamblа narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Ansambl je počeo sa radom 15. maja 1948. godine da bi već 29. novembra 1948. godine premijerno stupio na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu uz pratnju orkestra Beogradske opere i tamburaškog orkestra Radio Beograda. Tako je već na prvom nastupu započeo saradnju sa reprezentativnim umetničkim institucijama Srbije što će postati i tradicija. Ansambl postaje prava umetnička reprezentacija i od prvog dana okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti tradicionalne igre, muzike i pesme.

Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“ je ustanova kulture koja obavlja poslove postavljanja na scenu i izvodi koreografska dela narodne igre; izvodi tradicionalno narodno pevanje; izvodi narodne melodije na tradicionalnim instrumentima; istražuje na terenu narodne običaje i obrede izražene igrom, melodijom i pesmom; narodne običaje i obrede obrađuje za scensko izvođenje; na terenu istražuje autentične narodne pesme, melodije i igre; narodne pesme, melodije i igre prilagođava scenskom izvođenju; obrađuje i sistematizuje prikupljenu etnografsku građu, prikuplja na terenu originalnu narodnu nošnju, instrumente i rekvizite; prema prikupljenoj građi i nošnjama vrši rekonstrukciju nošnji i stilizuje ih kao kostim za scensko izvođenje, organizuje stručne skupove, predavanja i seminare za stručnu i naučnu javnost; izdaje publikacije, video i tonske zapise umetnosti narodnih igara.

Od osnivanja do danas Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“  istrajao je u nastojanju da narodnu igru podigne na nivo visoke umetničke interpretacije. Programi Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“  u mnogome predstavljaju uzor, model scenskog etnoprikazivanja, objedinjujući osnovne vrednosti tradicionalne kulture. U radu se uvek polazilo od autentičnog stvaralaštva i izdvajalo se ono što je srž i jezgro narodne umetnosti. Dela se obrađuju uz punu odgovornost prema narodnom stvaraocu i prilagođavaju scenskim uslovima.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Ansamblа narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“ 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: „FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“. Seminar je održan u periodu od 14-17. novembra 2023. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručene su potvrde o kontinuiranom stručnom usavršavanju u ukupnom trajanju organizovanog stručnog usavršavanja od 18 sati i ostvarivanju 6 bodova kontinuirane profesionalne edukacije od čega se 2 boda odnose na etiku – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Prvog i drugog dana seminara učesnici su prošli sa predavačima korake u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, organizacione procese kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji, osnovne probleme u izradi i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole iz ugla korisnika javnih sredstava i interne revizije, upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji i proces upravljanja rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Predstavnica Državne revizorske institucije održala je predavanje na temu: „Efikasnost uspostavljanja interne finansijske kontrole u javnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa“.

Trećeg dana seminara učesnici su prošli sa predavačem Etiku i integritet kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Cilj predavanja bio je upoznavanje sa vrednostima i standardima poželjnog ponašanja i jačanje kompetencija za prepoznavanje i rešavanje etičkih izazova u radnom okruženju. Takođe, obrađena je tema sukoba interesa iz ugla internog revizora. Dati su praktični primeri etičkih dilema sa kojima se susreću interni revizori. Održana je radionica, učesnici su podeljeni u timove, zajedno su davali odgovore uz diskusiju sa ostalim učesnicima i predavačima.

Trećeg dana seminara učesnici su prošli sa predavačem IT reviziju kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Detaljno su upoznati sa pojmom i benefitima od IT revizije, regulativom i kriterijumima revizije uspešnosti informacionih sistema, standardima koji se primenjuju u reviziji informacionih sistema, Kodeksom profesionalne etike, rizicima u IT reviziji i koracima i sadržaju IT revizije. Takođe, obrađena je tema uloge internih revizora u zaštiti finansijskih interesa EU. Dati su praktični primeri etičkih dilema sa kojima se susreću interni revizori. Učesnici su se upoznali sa mestom i ulogom AFCOS-a u zaštiti finansijskih interesa EU, najčešćim primerima finansijskih korekcija u korišćenju EU fondova, Priručnikom EU za upravljanje nepravilnostima, metodološkim uputstvom za upravljanje rizicima u vezi sa pojavom nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima EU i finansijskim rizicima u finansiranju IPA sredstvima EU.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji. Drago nam je što smo u prilici da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava. Time se ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima, što za krajnji rezultat omogućava internim revizorima kvalitetno obavljanje posla.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

 • Goranka Jovanović, ovlašćeni državni revizor
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Biljana Moldovanov-Ištvanov, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Ljubinko Stanojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Slobodan Karanović, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Prof. dr. Dejan Erić, redovni profesor
 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Nemanja Radović, master ekonomista
POČETNA RADIONICA USTANOVA „SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“ GORNJI MILANOVAC
POČETNA RADIONICA USTANOVA „SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“ GORNJI MILANOVAC 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA USTANOVA „SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“ GORNJI MILANOVAC

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Ustanove „Sportsko-rekreativni centar“ Gornji Milanovac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Ustanove „Sportsko-rekreativni centar“ Gornji Milanovac.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Ustanova „Sportsko-rekreativni centar“ Gornji Milanovac osnovana je radi obezbeđivanja uslova za zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta, fizičke kulture i rekreacije. Ustanova upravlja sportsko – rekreativnim objektima, a upravljanje podrazumeva njihovo održavanje, obnavljanje i unapređivanje, sve u cilju razvijanja uspešnog poslovanja u pružanu usluga najviših standarda u oblasti sporta. Kroz širok spektar usluga, Ustanova pruža svojim korisnicima vrhunske uslove za bavljenje sportom i rekreacijom, a samim tim stiče sve veće poverenje svojih korisnika.

Prioriteti Ustanove „Sportsko-rekreativni centar“ Gornji Milanovac su:

 • Da korisnicima sportske hale „Breza“ obezbede dovoljan broj termina za treninge i utakmice sportskih klubova u oblasti raznih vrsta sportova (futsal, rukomet, košarka, odbojka…), kao i dovoljan broj termina za rekreaciju svih zainteresovanih korisnika u navedenim oblastima sporta;
 • Da se korisnicima omogući korišćenje novootvorene teretane (najsavremenije u regionu) i sale za fitnes i borilačke sportove u aneksu hale „Breza“;
 • Da se korisnicima obezbedi prijatan ambijent za uživanje u kulturno – zabavnim sadržajima (koncerti, priredbe..), kao i vansportskim aktivnostima (seminari, savetovana i sl.);
 • Da se korisnicima omogući upotreba otvorenih terena za sport i rekreaciju („Mini – pič“ teren (teren sa veštačkom travom za mali fudbal), tereni sa prirodnom travom za mali fudbal, teren za odbojku na pesku, teretana na otvorenom i „Gradski bazen“);
 • Da se zaposlenima obezbedi ekonomska sigurnost;
 • Da aktivno učestvuje u unapređenju lokalne sredine i unapređenju sopstvene brige o okruženju, a pogotovo animaciji mladih da se posvete sportu.

Kada je reč o dugoročnim ciljevima, Ustanova će raditi na permanentnom obogaćivanju sadržaja, kako bi ispunila zahteve što većeg broja postojećih i potencijalnih korisnika, čime bi bile zadovoljene potrebe za sportom, rekreacijom, zabavom i kulturom svih uzrasnih kategorija.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Ustanove „Sportsko-rekreativni centar“ Gornji Milanovac na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.