Aktuelne novosti

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IFKJ OD IZRADE DOKUMENTACIJE FUK-A DO REVIZIJE RS/EU – PRAKSA” 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IFKJ OD IZRADE DOKUMENTACIJE FUK-A DO REVIZIJE RS/EU – PRAKSA”

SEVOI Financial Consulting održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2022. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU OD IZRADE DOKUMENTACIJE DO REVIZIJE UZ KONTROLU KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI I SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE U EVROPSKOJ UNIJI.  Seminar je održan u periodu od 15-18. novembra 2022. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručena su uverenja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i ostvarivanju bodovaPravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Učesnici seminara prošli su sa predavačima izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, imenovanja Rukovodioca i radne grupe FUK-a (grupe, timovi i timski rad), zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 89/2019), COSO okvir, upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji, sistem upravljanja i kontrole Evropskoj uniji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca. Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Za učesnike seminara pripremljeni su primeri iz prakse koji su sadržali niz nepravilnosti i indikatora prevare u poslovnom procesu i pratećim aktivnostima, koje je neophodno prepoznati. Takođe, dati su primeri iz prakse kod donošenje internog akta kod Naručioca, očekivane kontrole u postupku javne nabavke kod Naručioca u postupku interne revizije, identifikovanja postojećih kontrola u internoj reviziji, ocene kontrole i donošenja revizorskih zaključaka. Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima. Ovlašćeni interni revizori u javnom sektoru detaljno su upoznli učesnike seminara sa važnošću interne finansijske kontrole u javnom sektoru Republike Srbije (finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija) u odnosu na sistem upravljanja i kontrole u Evropskoj uniji.

Učesnici seminara prošli su sa predavačima kontrolu kvaliteta interne revizije u javnom sektoru Republike Srbije i dati su primeri iz prakse koji se odnose na uporednu analizu sprovedene kontrole Evropske komisije, Kancelarije za reviziju, Centralne jedinice za harmonizaciju i Državne revizorske institucije. Takođe, učesnici seminara su imali priliku da se detaljno upoznaju sa sistemom finansijskog upravljanja i kontole u kontekstu upravljanja sredstvima EU.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava, ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima, što za krajnji rezultat omogućava internim revizorima kvalitetno obavljanje posla.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

 • Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Svetlana Novaković, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • dr Svetislav Paunović
 • Nalvedina Rukavinaing.
 • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.     ‌

Početna radionica predškolska ustanova „Moje Detinjstvo“
Početna radionica Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ organizuje vaspitno-obrazovni rad, negu, ishranu, preventivno zdravstvenu zaštitu u 11 objekata (u 65 vaspitnih grupa) na teritoriji grada Čačka.

Ustanova realizuje pripremni predškolski program u sedištu i van njega, u poludnevnom trajanju. Van sedišta, program se realizuje u prostorima osnovne škole, mesne zajednice. Broj grupa zavisi od broja dece koja su stasala za pripremni predškolski program za svaku školsku godinu.

Ustanova organizuje vaspitno-obrazovni rad za decu uzrasta od 3 do 5,5 godina u 3 grupe, u poludnevnom trajanju. Dve grupe rade 4 sata dnevno, u prostoru OŠ „Vladislav Petković Dis“ u Zablaću. Jedna grupa realizuje vaspitno-obrazovni rad, u poludnevnom trajanju, 2 sata do tri puta nedeljno, u sedištu ustanove, u centru grada.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i njegovog redovnog ažuriranja. Zajedničkim radom na ažuriranju dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno ažurirana dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Muzej Nikole Tesle
Početna radionica Muzej Nikole Tesle 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Muzej Nikole Tesle

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Muzeja Nikole Tesle o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Muzeja Nikole Tesle.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Muzej Nikole Tesle u Beogradu je otvoren za javnost 20. oktobra 1955. godine i bio je prvi tehnički muzej u Jugoslaviji. Ovom prilikom predstavljena je stalna postavka na kojoj su posetioci mogli posmatrati verno izrađene modele po Teslinim nacrtima.

Godinu 1957. možemo smatrati početnom godinom muzeološke delatnosti Muzeja Nikole Tesle, jer je tek tad, urnom koja je doneta u muzej, bila upotpunjena stalna postavka. Od 9. oktobra 1969. muzej je u vlasništvu grada Beograda, jer su odlukom objavljenom u Službenom listu SFRJ, sporazumno preneta osnivačka prava i obaveze sa Federacije na grad Beograd.

Muzej Nikole Tesle je danas po svemu jedinstvena institucija nauke i kulture u Srbiji, a i u svetu. Jedini je muzej koji čuva originalnu i ličnu zaostavštinu Nikole Tesle. Poseduje sledeće izuzetno vredne kolekcije:

 • Preko 160.000 originalnih dokumenata,
 • Preko 2000 knjiga i časopisa,
 • Preko 1200 istorijsko-tehničkih eksponata,
 • Preko 1500 fotografija i staklenih fotoploča originalnih tehničkih,
 • Preko 1000 planova i crteža.

Uviđajući univerzalni značaj Nikole Tesle i njegovog stvaralaštva, Unesko je 2003. godine Teslinu arhivu, kao deo pokretnog dokumentarnog nasleđa čovečanstva, uvrstio u Registar „Pamćenje sveta“, što predstavlja najviši oblik zaštite nekog kulturnog dobra. Na nacionalnom nivou, Narodna skupština Republike Srbije je 2005. godine donela Odluku o utvrđivanju arhivske građe koja se čuva u Muzeju Nikole Tesle kao Lični fond Nikole Tesle, za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

U osnovne mere zaštite bilo koje vrste dokumentarnog materijala, svakako spadaju mere fizičke zaštite, pa je u skladu sa tim arhivska građa Muzeja prepakovana u nove omote i kutije, izrađene po najvišim standardima, projektovane su i nabavljene posebne klimatizovane komore za konačno odlaganje i čuvanje arhivske građe i pokrenut projekat za njenu konzervaciju i restauraciju.

Poseban vid zaštite predstavlja i digitalizacija dokumentarnog materijala. Sprovođenjem postupka digitalizacije dobijene su kopije koje se mogu koristiti umesto originala. Celokupna građa Muzeja je digitalizovana, a potom i mikrofilmovana. Ovim postupkom je trajnost građe za buduće generacije osigurana. Muzej Nikole Tesle, kao kompleksna ustanova zaštite kulturnih dobara, prihvata viziju „trajne i univerzalne dostupnosti dokumentarnog nasleđa“ kao cilj kome teži, ali svakako deli sudbinu mnogih sličnih ustanova u pogledu specifičnih ograničenja po pitanju dostupnosti svih delova pokretne zaostavštine Nikole Tesle.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Muzeja Nikole Tesle na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Skupština grada Subotice 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Skupština grada Subotice

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Skupštine grada Subotice sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Skupštine grada Subotice.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Grad Subotica nalazi se na severu Republike Srbije, uz granicu sa Republikom Mađardskom, na 46° 05’ 55’’ severne geografske širine i 19° 39’ 47’’ istočne geografske dužine. Prosečna nadmorska visina Subotice je 114m, 40m iznad nivoa Tise kod Kanjiže o 32m iznad nivoa Dunava kod Baje. Pored Subotice prolazi međunarodni put E-75. Do graničnog prelaza Kelebija ima 10km, a do Horgoša 30km. Severno od grada je plodna peščara s vinogradima i voćnjacima, a južno zemlja oranica. Danas grad sa okolnim opštinama ima oko 150.000 stanovnika: Mađara, Hrvata, Bunjevaca, Srba i drugih naroda. Oko grada je podignuto 18 većih naselja: Bajmok, Bački Vinogradi, Bačko Dušanovo, Bikovo, Višnjevac, Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Đurđin, Kelebija, Ljutovo, Mala Bosna, Mišićevo, Novi Žednik, Palić, Stari Žednik, Hajdukovo, Čantavir i Šupljak. Grad je povezan sa starim letovalištem i jezerom Palić.

Skupština grada Subotice je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom. Skupština se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine i postavljanjem sekretara Skupštine. Skupština ima 67 odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine. Skupština ima predsednika. Predsednik skupštine organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa Gradonačelnikom i Gradskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština donosi i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom skupštine. Predsednik skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Skupština ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe Skupštine grada Subotice na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Gradonačelnik i Gradsko veće Grada Subotice 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Gradonačelnik i Gradsko veće Grada Subotice

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Gradonačelnika i Gradskog veća Grada Subotice sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Gradonačelnika i Gradskog veća Grada Subotice.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Grad Subotica nalazi se na severu Republike Srbije, uz granicu sa Republikom Mađardskom, na 46° 05’ 55’’ severne geografske širine i 19° 39’ 47’’ istočne geografske dužine. Prosečna nadmorska visina Subotice je 114m, 40m iznad nivoa Tise kod Kanjiže o 32m iznad nivoa Dunava kod Baje. Pored Subotice prolazi međunarodni put E-75. Do graničnog prelaza Kelebija ima 10km, a do Horgoša 30km. Severno od grada je plodna peščara s vinogradima i voćnjacima, a južno zemlja oranica. Danas grad sa okolnim opštinama ima oko 150.000 stanovnika: Mađara, Hrvata, Bunjevaca, Srba i drugih naroda. Oko grada je podignuto 18 većih naselja: Bajmok, Bački Vinogradi, Bačko Dušanovo, Bikovo, Višnjevac, Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Đurđin, Kelebija, Ljutovo, Mala Bosna, Mišićevo, Novi Žednik, Palić, Stari Žednik, Hajdukovo, Čantavir i Šupljak. Grad je povezan sa starim letovalištem i jezerom Palić.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe Gradonačelnika i Gradskog veća Grada Subotice na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Održan četvorodnevni seminar: „Interne finansijske kontrole u Republici Srbiji i IPA zemljama” 1024 768 predrag

Održan četvorodnevni seminar: „Interne finansijske kontrole u Republici Srbiji i IPA zemljama”

SEVOI Financial Consulting održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicom na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2022. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: „INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU (FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA) REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“. Seminar je održan u periodu od 7.-10. juna 2022. godine u Hotelu Stara Planina.

Učesnicima seminara uručena su uverenja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i ostvarivanju bodova – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Učesnici seminara prošli su sa predavačima preporuke interne revizije kao osnov za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 89/2019), COSO okvir, upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji i IPA zemljama i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca. Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima. Ovlašćeni interni revizori u javnom sektoru detaljno su upoznli učesnike seminara sa važnošću interne finansijske kontrole u javnom sektoru Republike Srbije (finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija) u odnosu na sistem upravljanja i kontrole (MCS) u IPA fondovima.

Obrađene su nepravilnosti u sistemu upravljanja sredstvima Evropske unije. Takođe, učesnici seminara su imali priliku da zajedno sa predavačem prođu javne nabavke u Evropskoj uniji, predstavljanje praktičnog vodiča PRAG procedura ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama. Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i njene kontrole od strane interne revizije i Državne revizorske institucije (DRI) – tri linije odbrane. Na semunaru učesnicu su imali radionicu na kojoj su imali mogućnost da se upoznaju sa formiranjem i upravljanjem timom (radna grupa za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i timom za reviziju).

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

 • Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.

Početna radionica Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine je jedna od vodećih ustanova iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije u našoj zemlji, ali i regionu. Njegov cilj je primena i usavršavanje najnovijih dijagnostičko-terapijskih procedura za lečenje, od osnovnih do najkompleksijih kardioloških stanja. Kako je Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine ustanova tercijarne zdravstvene zaštite stanovnika i naučno-istraživačka ustanova, misija rada jeste konstantan razvoj, unapređenje i primena najsavremenijih dostignuća u oblasti kardiovaskularne medicine. Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine razvija tim nacionalno i svetski priznatih specijalista i subspecijalista koji zajedno rade na tome da Insitut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine postane vodeća ustanova u regionu i nastavi da prati svetske standarde u odnosu prema pacijentima. Konkretni i veliki koraci se prave u razvoju konvecionalne i savremene elektrofiziološke dijagnostike i lečenja, resinhronizacione terapije. Takođe, veliki napori se ulažu u lečenje srčane insuficijencije kao i razvoj transplantacione hirurgije i primenu mehaničke cirkulatorne potpore. Na polju interventne kardiologije se pored rešavanja akutne i kompleksne koronarne problematike radi i na razvoju perkutanog rešavanja valvularnih bolesti, rešavanja atrijskog i ventrikularnog septalnog defekta te primena perkutanog zatvaranja LAA. Kao rezultat istraživanja, timskog rada i širokog spektra disciplina koje se razvijaju, vizija je da Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine doprinese poboljšanju kvaliteta i produženje života pacijenata. Sledeći potrebe i zahteve bolesnika, podsretstvom statistike i studiozne analize, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine će se razvijati na poljima tehnološkog razvoja, edukacije kadra, proširenja kapaciteta i drugim oblastima. Delovanje na polju prevencije i pravovremene dijagnostike kardiovaskularnih oboljenja postaje najvažnije sredstvo očuvanja i unapređenja kvaliteta života stanovništva.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Gradska uprava Grada Subotice
Početna radionica Gradska uprava Grada Subotice 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Gradska uprava Grada Subotice

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Načelnika Gradske uprave, Rukovodioca i članove Radne grupe Gradske uprave Grada Subotice sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Gradske uprave Grada Subotice.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Grad Subotica nalazi se na severu Republike Srbije, uz granicu sa Republikom Mađardskom, na 46° 05’ 55’’ severne geografske širine i 19° 39’ 47’’ istočne geografske dužine. Prosečna nadmorska visina Subotice je 114m, 40m iznad nivoa Tise kod Kanjiže o 32m iznad nivoa Dunava kod Baje. Pored Subotice prolazi međunarodni put E-75. Do graničnog prelaza Kelebija ima 10km, a do Horgoša 30km. Severno od grada je plodna peščara s vinogradima i voćnjacima, a južno zemlja oranica. Danas grad sa okolnim opštinama ima oko 150.000 stanovnika: Mađara, Hrvata, Bunjevaca, Srba i drugih naroda. Oko grada je podignuto 18 većih naselja: Bajmok, Bački Vinogradi, Bačko Dušanovo, Bikovo, Višnjevac, Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Đurđin, Kelebija, Ljutovo, Mala Bosna, Mišićevo, Novi Žednik, Palić, Stari Žednik, Hajdukovo, Čantavir i Šupljak. Grad je povezan sa starim letovalištem i jezerom Palić.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Načelniku Gradske uprave, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Gradske uprave Grada Subotice na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Osnovna škola za obrazovanje odraslih
Početna radionica Osnovna škola za obrazovanje odraslih 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Osnovna škola za obrazovanje odraslih

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe Osnovne škole za obrazovanje odraslih o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Osnovne škole za obrazovanje odraslih.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Osnovna škola za obrazovanje odraslih je verifikovana za ostvarivanje programa osnovnog obrazovanja odraslih ostvarivanjem nastavnog plana i programa o modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u:

 • I ciklus – osnovno opismenjavanje i sticanje osnova funkcionalne pismenosti;
 • II ciklus – sticanje osnovnog obrazovanja i bazičnih intelektualnih i socijalnih kompetencija koje omogućavaju socijalnu integraciju, učenje i tranziciju ka tržištu rada;
 • III ciklus – sticanje osnovnog opšteg obrazovanja i stručnih kompetencija koje omogućavaju zaposlenje, omogućavaju ulazak na tržište rada i dalje stručno usavršavanje.

Ovaj vid obrazovanja namenjen je svim odraslim osobama starijim od 15 godina koji nisu nikada pohađali osnovno obrazovanje ili su ga prekinuli iz određenih razloga. Nakon završenog trećeg ciklusa ovog programa polaznici imaju mogućnost da se bave poslom za koji su osposobljeni na stručnim obukama u okviru FOOO-a, ili da nastave školovanje u srednjim školama. Osnovnu školu za obrazovanje odraslih od 2008. godine završilo je oko 300 polaznika.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Osnovne škole za obrazovanje odraslih na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Osnovna škola „22. decembar” Donja Trepča
Početna radionica Osnovna škola „22. decembar” Donja Trepča 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Osnovna škola „22. decembar” Donja Trepča

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe Osnovne škole „22. decembar” Donja Trepča o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Osnovne škole „22. decembar” Donja Trepča.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Donja Trepča se nalazi u zapadnomoravskoj kotlini. Rasuta je po padinama brda Vujan, Bukovik i Ostrice na udaljenosti 14 kilometara od Čačka. Naseljavanje ovog terena počelo je u 18. veku. Do 1897. godine roditelji koji su želeli da školuju svoju decu, morali su ih upisivati u školu u Mojsinju, jer u Donjoj Trepči nije postojala škola. Želja građanstva ovog mesta bila je da imaju svoju školu i 1897. godine otvorena je škola u Donjoj Trepči. Novoosnovana škola radila je u privatnoj zgradi, a 1912. godine podignuta je školska zgrada na zemljištu koje je kupljeno od Božidara Gojkovića. Donja Trepča je oslobođena 22. decembra. Odmah po oslobađanju školske zgrade su opravljene. Škola je počela da radi 1945. godine. Prvi Savet škole konstituisan je 8. marta 1965. godine. Šezdesetih godina u čačanskom kraju škole dobijaju svoja simbolična imena. U Donjoj Trepči na nekoliko sednica Saveta raspravljano je i o imenu škole. Prvobitno je bilo dogovoreno da se škola zove „Pali borci“. Najzad je 1969. godine rešeno da se ustanova nazove po datumu kada je ovo mesto oslobođeno od okupatora. I danas nosi taj naziv Osnovna škola „22. decembar“. Datum 22. decembar dugo je bio Dan JNA, ali je obrazloženo da taj dan treba da podseća na pale ratnike iz više vremenskih perioda. Danas škola ima i dva izdvojena odeljenja u Gornjoj Trepči i Stančićima. To su četvororazredne škole u kojima se nastava izvodi u kombinaciji dva razreda. U školi se izučavaju dva strana jezika engleski i francuski.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Osnovne škole „22. decembar” Donja Trepča na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.