ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE PREMA CJH, IZMENE I DOPUNE ZJN I NOVINE ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE IR”

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE PREMA CJH, IZMENE I DOPUNE ZJN I NOVINE ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE IR”

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE PREMA CJH, IZMENE I DOPUNE ZJN I NOVINE ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE IR” 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2024. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: „GODIŠNJE IZVEŠTAVANJE PREMA CJH ZA 2023. GODINU, IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I AŽURIRANJE DOKUMENTACIJE U SKLADU SA PROMENAMA, REVIZIJA PLANA JAVNIH NABAVKI, NEPRAVILNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA, UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FUK-A, NOVINE U PROPISIMA INTERNE REVIZIJE I SERTIFIKACIJA“. Seminar je održan u periodu od 19-22. marta 2024. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručene su potvrde o kontinuiranom stručnom usavršavanju u ukupnom trajanju organizovanog stručnog usavršavanja od 16 sati i ostvarivanju 6 bodova kontinuirane profesionalne edukacije – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Prvog dana seminara učesnici su prošli sa predavačima popunjavanje godišnjeg izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije. Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila obrasce izveštaja za 2023. godinu, o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i funkciji interne revizije, radi sagledavanja sveukupnog stanja interne finansijske kontrole u javnom sektoru. Rukovodilac korisnika javnih sredstava je u obavezi da, na propisani način, izvesti ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionisanju sistema interne revizije najkasnije do 31.3.2024. godine za 2023. godinu. Da bi godišnji izveštaji prikazali realno stanje, neophodno je da u njihovu pripremu budu uključeni rukovodioci svih nivoa organizacije.

Drugog dana seminara učesnici su prošli sa predavačem izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama i ekološke aspekte u javnim nabavkama. Dati su primeri primene ekoloških aspekata pri definisanju tehničkih specifikacija, primeri primene ekoloških aspekata pri određivanju kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i primeri primene ekoloških aspekata pri utvrđivanju kriterijuma za dodelu ugovora. Takođe, učesnici seminara prošli su sa predavačem reviziju plana javnih nabavki: očekivane kontrole, postojeće kontrole, revizorski nalaz, preporuke i izveštavanje.

Trećeg dana seminara učesnici su prošli sa predavačem korake u ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole shodno izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Poseban segment predavanja posvećen je upravljanju nepravilnostima. Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima. Takođe, učesnici seminara prošli su sa predavačem koruptivne šeme u javnim nabavkama. Dati su primeri rizičnih faza u postupcima javnih nabavki i koje su tipologije odnosno definisane prevarne koruptivne šeme u javnim nabavkama, primeri rizika i indikatora odnosno crvenih zastavica koje ukazuju na postojanje koruptivne šeme u postupku i dati su primeri kako dodati vrednost svojoj organizaciji u dizajniranju i implementaciji preventivnih kontrola.

Četvrtog dana seminara učesnici su prošli sa predavačem novine u propisima za uspostavljanje funkcije interne revizije i sertifikaciju internih revizora u javnom sektoru koje obuhvataju: povećanje obuhvata internom revizijom brojnih malih korisnika javnih sredstava, unapređenje sistemske koordinacije i organizacione racionalizacije resursa na nivou KJS, grada/opštine, osiguravanje boljeg kvaliteta u radu i poštovanja standarda interne revizije, poboljšanje položaja internih revizora u organizaciji i olakšavanje međusobne razmena znanja i iskustva, aspekte pripreme povelje interne revizije, izrade strateškog plana/godišnjih planova rada, i izveštavanja o internoj reviziji i buduće obaveze CJH za umrežavanje i sinergetsko delovanje nosilaca funkcije/poslova interne revizije iz različitih gradova/opština.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

  • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Miloš Jović, diplomirani pravnik, ekspert za javne nabavke
  • Ljubinko Stanojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Nalvedina Rukavinaing.
  • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.     ‌

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.