Održan četvorodnevni seminar na Zlatiboru

Održan četvorodnevni seminar na Zlatiboru

Održan četvorodnevni seminar na Zlatiboru 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting  i TENDER TEAM uspešno su održali seminar na dve najaktuelnije teme u 2020. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji: “NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA KROZ SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE” i “SMERNICE ZA NEPRAVILNOSTI UZ ZADOVOLJENJE ČLANOVA 49 I 50 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA IMPLEMENTACIJOM ZAHTEVA ISO 37001:2016 ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE”.

Na osnovu preporuka Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 obezbeđeni su svi uslovi za održavanje seminara u periodu od 17-20. novembra u hotelu Buket na Zlatiboru (dezo-barijere, korišćenje maski u zatvorenom prostoru i 4m2 prostora po svakom učesniku u sali u kojoj se održao seminar).

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA KROZ SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Učesnici seminara prošli su sa predavačima sistem finansijskog upravljanja i kontole, zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019) i COSO okvir. Takođe,  pojmove, načela, izuzetke od primene Zakona o javnim nabavkama, pragove, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentaciju, jezik, valute, komunikaciju, postupke javne nabavke, tehnike i instrumente, posebne režime nabavke, rad na Portalu javnih nabavki, objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, načine ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokaze, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođače, kriterijume za dodelu ugovora, dodelu, ugovor i okvirni sporazum, pripremu i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursnu dokumentaciju, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora.

Učesnici su na radionici izrađivali procese i procedure u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama. Svi korisnici javnih sredstava koji su u procesu izrade ili su izradili dokumentaciju finansijskog upravljanja i kontrole moraju izvršiti reviziju dokumentacije u skladu sa navedenim promenama.

Predavači:

  • Nalvedina Rukavina, ing.
  • Nemanja Radović, master ekonomista
  • Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
  • Miloš Jović, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke

SMERNICE ZA NEPRAVILNOSTI UZ ZADOVOLJENJE ČLANOVA 49 I 50 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA IMPLEMENTACIJOM ZAHTEVA ISO 37001:2016 ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Učesnici seminara su prošli sa predavačima definicije i klasifikaciju nepravilnosti, odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima, evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti i sistem izveštavanja o nepravilnostima. Takođe, detaljno su objašnjeni član 49 i član 50 Zakona o javnim nabavkama i njihova primena implementacijom međunarodne norme ISO 37001:2016.

Pravnu zaštitu, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudsku zaštitu i posebna ovlašćenja Republičke komisije predavači su učesnicima objasnili kroz primere iz prakse.

Predavači:

  • Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
  • Nikola Živančević, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.