Održan četvorodnevni seminar u Vrnjačkoj Banji

Održan četvorodnevni seminar u Vrnjačkoj Banji

Održan četvorodnevni seminar u Vrnjačkoj Banji 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting  i TENDER TEAM uspešno su održali četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicama na dve najaktuelnije teme namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: “UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE OD 01.01.2021. GODINE I NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI”. Seminar je održan u periodu od 11.-14. maja 2021. godine u Hotelu Fontana u Vrnjačkoj Banji.

„UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE OD 01.01.2021. GODINE“

Učesnici seminara prošli su sa predavačima izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019), COSO okvir, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca.

Svim učesnicima seminara je ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru predočio važnu ulogu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i njene kontrole od strane interne revizije i Državne revizorske institucije (DRI).

Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Predavači:

  • Nalvedina Rukavina, ing.
  • Sonja Nedeljkovic Albijanić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Nemanja Radović, master ekonomista

„NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI“

Učesnici seminara prošli su sa predavačima pojmove, načela, izuzetke od primene Zakona o javnim nabavkama, pragove, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentaciju, jezik, valute, komunikaciju, postupke javne nabavke, tehnike i instrumente, posebne režime nabavke, rad na Portalu javnih nabavki, objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, načine ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokaze, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođače, kriterijume za dodelu ugovora, dodelu, ugovor i okvirni sporazum, pripremu i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursnu dokumentaciju, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora. U ovom delu predavanja održana je i radionica rad na Portalu javnih nabavki.

Na seminaru su obrađeni pojmovi vezani za pravnu zaštitu, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudsku zaštitu i posebna ovlašćenja Republičke komisije.

Učesnici seminara prošli su sa predavačem centralizovane javne nabavke i tela za centralizovane javne nabavke u skladu sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom u Republici Srbiji, funkciju centralizovanih javnih nabavki, prednosti i nedostaci javnih nabavki sprovedenih kao centralizovane javne nabavke sa osvrtom na specifičnost tržišta i prostorno okruženje u kome se odvijaju, predmeti centralizovanih javnih nabavki, utvrđivanje spiskova naručilaca za čije potrebe tela sprovode centralizovane javne nabavke, obezbeđivanje konkurencije u postupcima centralizovanih javnih nabavki sa merama za poboljšanje postupaka centralizovanih javnih nabavki, evaluacija postupaka centralizovanih javnih nabavki sa osvrtom na realizaciju okvirnih sporazuma i ostvarene uštede, sprovođenje postupaka centralizovanih javnih nabavki prikazano kroz analizu jedne nabavne kategorije – primer iz prakse i analizu različitih problema koji su se javili u praksi posle uvođenja centralizovanih nabavki (uvedene Zakonom o javnim nabavkama iz 2012. godine) sa osvrtom na grad Beograd.

Predavači:

  • Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
  • Aleksandar Rakić, diplomirani inž., sertifikovani Službenik za javne nabavke
  • Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.