Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu – finansijsko upravljanje i kontrola

Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu – finansijsko upravljanje i kontrola

Izveštaj o radu DRI za 2021. godinu – finansijsko upravljanje i kontrola 1024 683 Zoran Grubiša

Misija Državne revizorske institucije (DRI) je da pouzdanim informacijama doprinosi dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru. Subjekti revizije su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, javna preduzeća, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i svi drugi korisnici javnih sredstava.

DRI je tokom 2021. godine sačinila 527 revizorskih proizvoda, što je 7,77% više nego 2020. godine, a čak 20,87% više nego 2018. godine.

DRI je subjektima revizije tokom 2021. godine uputila 2.542 preporuke od kojih je najveći broj preporuka dat u oblastima gde su najveće nepravilnosti, kao što su javne nabavke, finansijsko upravljanje i kontrola, rashodi i izdaci.

DRI je, u skladu sa Programom revizije za 2021. godinu, izdala 14 izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, došla do 44 zaključka o poslovanju u najrazličitijim delovima funkcionisanja javnog sektora (ekologija, zdravstvo, socijalna zaštita, komunalne usluge itd.) i dala 216 preporuka radi poboljšanja i uvećanja efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti subjekata u javnom sektoru i procesa, a sve u cilju uvećanja dobrobiti za građane.

Na osnovu ispitivanja funkcionisanja internih kontrola kod većine subjekata, nije dobijeno uveravanje da je sistem finansijskog upravljanja i kontrole uspostavljen na način da svojim funkcionisanjem obezbeđuje poslovanje u skladu sa ciljevima tog sistema.

Najznačajniji nalazi po subjektima revizije u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole su:

 • nepostojanje ili nepotpuna interna akta kod 46 subjekata revizije;
 • neusaglašenost internih ili podzakonskih akata sa aktima više pravne snage kod 11 subjekata revizije;
 • nepouzdana računovodstvena evidencija kod 10 subjekata revizije;
 • nisu uspostavljene pomoćne knjige i evidencije kod 10 subjekata revizije:
 • nije izvršena kontrola dokumentacije kod 10 subjekata revizije;
 • nastanak poslovnih promena uz nepoštovanje internih akata kod 10 subjekata revizije;
 • pogrešna ekonomska klasifikacija kod sedam subjekata revizije;
 • nepravilan obračun ili nije vršen obračun kod sedam subjekata revizije (nepravilno postavljeni parametri za obračun plata, nepravilan obračun naknada plate).

Kompletan Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu možete preuzeti ovde.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.