Način utvrđivanja učinka u okviru programskog budžetiranja

Način utvrđivanja učinka u okviru programskog budžetiranja

Način utvrđivanja učinka u okviru programskog budžetiranja 1024 683 admin

Mere učinka se definišu kao kvantitativne i trajne mere izlaznih rezultata, krajnjih rezultata i efikasnosti javnog sektora. One pružaju osnove za merenje rezultata programa, aktivnosti i resursa dodeljenih za programe.

Indikatori  učinka  treba  da:

 • Mere izlazne i  krajnje  rezultate programa  ili  aktivnosti,
 • Mere iste  elemente  tokom  vremena,  kao  bi  omogućili  analizu  trendova  i  postignutog  napretka,
 • Da se  direktno  odnose  na  strateške i  operativne (tj. programske)  ciljeve,
 • Da koriste  informacije  koje  se lako  razumeju  i  prikupljaju,
 • Da pružaju korisne  informacije  rukovodiocima programa  kako  bi  poboljšali efikasnost,  efektivnost i  kvalitet  programa i

Mere izlaznog rezultata

Mere  izlaznog rezultata opisuju šta  je  realizovano  i  u  kojoj  meri,  odnosno  koje  su  usluge  pružene, odražavaju količinu jedinica mere proizvedene unutar pojedinačnog programa koja doprinosi postizanju jednog ili više operativnih ciljeva, u slučajevima gde program ima nekoliko ciljeva.

Mere krajnjeg rezultata,  pružaju  informacije  o:

 • Uticaju i  rezultatima  budžetskih  programa  i  njihovih  izlaznih  rezultata
 • Napretku i  postizanju  strateških i  operativnih  ciljeva
 • Uspehu ili  neuspehu  programa

MONITORING PRAĆENJE NAPRETKA – Proces  kojim  se  prikupljaju  i pružaju  informacije o  sprovođenju  programa,  programskih  aktivnosti  i  projekata  u  odnosu  na  očekivane  rezultate  (indikatore).  Uključuju  izveštavanje  i  obrazloženje  odstupanja  od  cilja. Praćenje   finansijskog upravljanja zahteva kontinuirano praćenje u svrhu procene njegovog funkcionisanja, blagovremeno ažuriranje u slučaju promene uslova I načina poslovanja, kao i utvrđivanje mera za stalan razvoj sistema.

EVALUACIJA analiza  izmerenih  vrednosti  na  osnovu  indikatora  kao  i  relevantnost  mera  koje  se  sprovode.  Evaluaciju  sprovodi  sam  korisnik,  ali  i  spoljni  nezavisni  subjekt  (sveobuhvatna  cost-benefit  analiza).  Evaluacija predstavlja ocenu  efektivnosti  i  efikasnosti,  odnosno  uspeha  programa,  programskih  aktivnosti  i  projekata. Može se raditi za potrebe budžetskih korisnika, ali i za potrebe unapređenja javnih politika ili strateškog upravljanja.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.