Razlike između programskog i linijskog budžeta

Razlike između programskog i linijskog budžeta

Razlike između programskog i linijskog budžeta 1024 629 admin

Programsko budžetiranje podrazumeva da se finansijska sredstva alociraju za različite aktivnosti ili programe koji su uspostavljeni u skladu sa unapred postavljenim  rezultatima /ciljevima politika u različitim sektorima. U tom smislu uvođenjem  programskog budžetiranja, težište pažnje se prebacuje sa praćenja kategorija utrošaka koji nastaju u procesu vršenja određenih javnih delatnosti na rezultate i ishode za koje se ti troškovi prave.

Linijski  budžet,  je  usredsređen  na  rashode  na  osnovu  ekonomske  klasifikacije i  navodi  koliko  se  sredstava  izdvaja  za  svaku  stavku  koju  budžetska  organizacija  koristi.  Rashodi su razdvojeni  u  više  kategorija.  Organizovani  su  uglavnom  po  predmetima  izdatka (plate,  materijal,  robe  i  usluge…).  Dakle,  budžet  po stavkama vodi  evidenciju  o  tome   koliko  će  se  potrošiti  i  na šta  će  se  potrošiti.  Iako  je  najjednostavniji  za  pripremu,  ovakav  budžet  ne  daje  nikakve  informacije  o  aktivnostima  i  funkcijama  programa, javnog  korisnika  ili  opštine.  Informacije  o  tome  koliko  je  potrošeno   za  plate,  materijal,  održavanje  i  komunalije  ne  otkrivaju  mnogo  o stvarno  pruženim  uslugama.

 

Svrha  budžeta  na  osnovu  rezultata  je:

  • Napraviti plan  rada  koji  opravdava  ukupan  budžet,
  • Stvoriti osnovu  za  poređenje  cena  i  kvaliteta usluga,
  • Proveriti da li se postižu ciljevi

 

Određivanje  programskih  ciljeva

Programski ciljevi  predstavljaju  specifične  rezultate koji  treba  da  odrede  šta  će  biti  ostvareno,  za  koga  i  do  kojeg

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.