Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu – Finansijsko upravljanje i kontrola

Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu – Finansijsko upravljanje i kontrola

Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu – Finansijsko upravljanje i kontrola 1024 683 Zoran Grubiša

Misija Državne revizorske institucije (DRI) je da pouzdanim informacijama doprinosi dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru. Subjekti revizije su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, javna preduzeća, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i svi drugi korisnici javnih sredstava.

U toku 2020. godine, DRI je objavila 254 izveštaja o reviziji, što je u odnosu na 241 izveštaj o reviziji u 2019. godini pet odsto više.  U 2020. godini izdata su 39 izveštaja o reviziji sa pozitivnom ocenom, 107 izveštaja su ocenjena sa rezervom i četiri izveštaja su negativno ocenjena. Kad se uporede ocene date u izveštajima o reviziji objavljenim u 2018. i 2019. godini uočena je tendencija povećanja izveštaja sa pozitivnom ocenom, a istovremeno smanjenje izveštaja sa rezervom i negativnim mišljenjem, dok izveštaja sa uzdržanim mišljenjem u 2020. godini nije bilo. DRI je tokom 2020. godine sprovela i 17 revizija odazivnih izveštaja gde je utvrđeno za osam subjekata revizije krše obavezu dobrog poslovanja.

Što se tiče finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) stanje je kao i u prethodnom periodu, a slično je i sa internom revizijom – 43 odsto subjekata revizije, kod kojih je revizija sprovedena u protekloj godini, ima uspostavljenu internu reviziju, dok 57 odsto subjekata nema.

Na osnovu ispitivanja funkcionisanja internih kontrola kod većine subjekata, nije dobijeno uveravanje da je sistem finansijskog upravljanja i kontrole uspostavljen na način da svojim funkcionisanjem obezbeđuje poslovanje u skladu sa ciljevima tog sistema.

Najznačajniji nalazi po korisnicima javnih sredstava u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole su:

 • nepostojanje ili nepotpuna interna akta kod 44 subjekata revizije;
 • nepouzdana računovodstvena evidencija kod 16 subjekata revizije;
 • nepravilan obračun ili nije vršen obračun kod 14 subjekata revizije (nepravilno postavljeni parametri za obračun plata, nije vršen obračun amortizacije, nepravilan obračun naknada plate);
 • neusaglašenost internih ili podzakonskih akata sa aktima više pravne snage kod 10 subjekata revizije;
 • pogrešna ekonomska klasifikacija kod sedam subjekata revizije;
 • pogrešno računovodstveno obuhvatanje kod četiri subjekta revizije;
 • nije izvršena kontrola dokumentacije kod 13 subjekata revizije;
 • nisu uspostavljene pomoćne knjige i evidencije kod devet subjekata revizije;
 • nisu usaglašene evidencije i stanja glavne knjige sa dnevnikom, kao i pomoćnih knjiga i evidencija sa glavnom knjigom kod 12 subjekata revizije;
 • nisu preduzimane mere za naplatu potraživanja / potraživanja nisu prijavljena kod osam subjekta revizije.

Kompletan Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2020. godinu možete preuzeti ovde.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.