Pripremanje budžetskog kalendara

Pripremanje budžetskog kalendara

Pripremanje budžetskog kalendara 1024 683 admin

Budžetski  kalendar utvrđuje  postupke i  raspored  koje  će  budžetski  korisnik slediti  u razvoju  budžeta i  pomaže  u  pripremi  i  pravovremenom  donošenju  budžeta.

Treba  imati  u  vidu da  je  srednjoročni  okvir  budžeta  zasnovan  na “prenosnom”  trogodišnjem  planu  budžeta,  što  znači  da  je  polazna   tačka za  izradu budžeta naredene  fiskalne  godine  prva  projektirana  godina u  okviru prethodno  odobrenog  dokumenta  okvirnog  budžeta.

Programsku strukturu korisnika budžeta čine tri programske kategorije:

  • Program
  • Programska aktivnost
  • Projekat

Programske  kategorije  raspoređene  su  u  dva  hijerarhijska  nivoa.  Na  višem  nivou  su programi,  a  na  nižem  su programske  aktivnosti  i  projekti  koji  im  pripadaju.

Program  je  jednostavno  grupisanje  sličnih  aktivnosti  ili  usluga  koje  obavlja  budžetski  korisnik  kako  bi  postigao  svoj  strateški  cilj  ili  ciljeve.  Odnosi  se  na  izlazni  rezultat   koji  budžetski  korisnik  proizvodi  ili  usluge  koje  pruža.

Aktivnosti  su  radnje  koje  budžetski  korisnici  obavljaju  unutar  programa (tekuća  delatnost  korisnika  budžeta).  Aktivnosti  sa  zajedničkim  izlaznim  rezultatima  ili  operativnim  ciljevima  se  grupišu  u  jedan  program ( utvrđuju  se  na  osnovu  uže  definisanih  nadležnosti mogu  se  odnositi na pružanje  javne  usluge, pripremu  i  donošenjenje  normativnih  akata, rad inspekcijske  službe, administrativnu  delatnost  organa i dr.).

Projekat je vremenski  ograničen poslovni  poduhvat  korisnika  budžeta čijim  sprovođenjem  se  postižu  ciljevi  koji  doprinose  postizanju  ciljeva  programa. Mogu  se  odnositi  na  kapitalno  ulaganje,  unapređenje  procedure  u  javnoj  administraciji,  usavršavanje  državnih  službenika i  slične  poduhvate  koji doprinose  kvalitetnijem  pružanju  javnih  usluga.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.